Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov, men i många fall kan dessa inte tillämpas generellt i Solna.

För dig med ett en- eller tvåplanshus Visa Dölj

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov. Om du har ett en- eller tvåbostadshus gäller detta Attefallsåtgärder och andra bygglovsbefriade åtgärder som friggebodar, skärmtak, plank, burspråk, balkong och uppstickande byggnadsdel.

Från den 1 juli 2019 krävs inte längre bygglov för altan om den byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Dessa åtgärder kan dock inte tillämpas generellt i Solna eftersom de inte får utföras på byggnad/bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

För dig med annan byggnad Visa Dölj

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov. Om du har en byggnad som inte är ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område kan åtgärd som att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasader eller tak som vetter mot kringbyggd gård vara bygglovsbefriad. Med kringbyggd gård menas i ett slutet eller i huvudsak helt slutet byggnadskvarter.

Dessa åtgärder kan dock inte tillämpas generellt i Solna eftersom de inte får utföras på byggnad/bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Inom dessa områden gäller inte attefallsreglerna och vissa andra bygglovsbefriade åtgärder:

  • Riksintressena för kulturmiljövården: Karlberg, Solna kyrkby- och radhusbebyggelse, Ulriksdal, Hagaparken
  • Nationalstadsparken
  • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen: Huvudsta slott, gård och allé. Solna kyrkby- och radhusbebyggelse. 1950-tals bebyggelse i Råsunda. Råsunda villastad. Villabebyggelse i Norra Råsunda. Råsta egnahem. Alnäs och Stocksundstorp.

Attefallsreglerna och vissa andra bygglovsbefriade åtgärder gäller inte heller följande byggnader:

Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad