Ansök om bygglov

Varför behövs bygglov egentligen?

Enligt lag behöver Sveriges kommuner säkerställa att byggnadsprojekt följer olika nationella, regionala och lokala regler för hur marken får användas.

 • När behövs bygglov?

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar både i den bebygda och obebyggda miljön. I vissa fall behöver du göra en bygganmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller bygganmälan. Kortfattat kan man säga att bygglov krävs:

 • När du ska bygga nytt, bygga om eller riva
 • När du sätter upp skyltar och ljusanordningar
 • Eller om du ändrar användningen av din lokal

respektive åtgärds sida hittar du vad som gäller för ditt projekt.

 • Handläggningstider och kompletteringar

För att ett bygglov ska vara giltigt behöver det beredas på rätt sätt. Det är svårt att säga exakta tider. Vi följer standardprocesser och standardtider. En del ärenden kan ta både kortare och längre tid beroende på komplexitet.

 • Från ansökan till information om eventuella kompletteringar: inom ca 3 veckor
 • Du får besked inom max 10 veckor från det att komplett ansökan är lämnad.
 • Om projektet är komplicerat kan tiden förlängas från 10 till 20 veckor.

Lär dig mer vad som gäller vid bygglovsansökan

Bygglovsprocessen

 • Undersök om du behöver bygglov
 • Kolla upp vad du får bygga på platsen
 • Ta fram handlingar och skicka in din ansökan

Lagar och förordningar som styr bygglovsprocessen

Det är bland annat Plan- och bygglagen som reglerar bygglovsprocessen och delar rörande samhällsplanering.

Avgifter

 • Vad kostar det att söka bygglov?
 • Vad kostar kart- och mättjänster?
 • När får jag fakturan?
hockey

Vilka ritningar och handlingar kan behövas?

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan.

Vanliga frågor

Det beror på. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ta beslut om bygglov inom 10 veckor från det att vi mottagit en komplett bygglovsansökan.

Handläggningstiden kan bli kortare än 10 veckor. Eftersom handläggninstiden först startar efter en komplett ansökan lämnats kan du skynda på processen genom att förbereda dig väl innan. Läs gärna igenom hur bygglovsprocessen går till så får du veta mer.

Om projektet är komplicerat kan tiden förlängas från 10 till 20 veckor.

Om handläggningen av en komplett ansökan tar längre tid än det lagen säger ska avgiften du betalar för bygglovet minska med en 20 % för varje extra påbörjad vecka.


Byggnadsnämnden ingriper enligt plan- och bygglagen om någon utför lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller om någon inte följer kraven i de beslut som fattats.

Den som påbörjar en åtgärd utan startbesked får betala en byggsanktionsavgift. Den som bygger utan lov eller anmälan kan tvingas att ansökan om bygglov i efterhand eller att rätta de fel som gjorts.

När kommunen inte har kunnat pröva plan- och bygglagens krav inför åtgärden kan det hända att din byggnad inte är säker att använda. Den kan då få användningsförbud.


Nej. Det är först efter att du fått ett startbesked som bygget får påbörjas.

En byggåtgärd måste påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från det att bygglovsbeslut vunnit laga kraft. Ett startbesked måste därmed meddelas inom 2 år från det att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft.

Ditt ärende är komplett när du har lämnat in det underlag som byggnadsnämnden behöver för att bedöma din ansökan.

Du kan se vilka handlingar som behövs för just din åtgärd på (länk). Du hittar även information på sidan Ritningar och handlingar.

Det är Byggnadsnämnden som avgör vilka handlingar du behöver skicka in. Om du har fått ett föreläggande om komplettering är ditt ärende komplett när du lämnat in alla handlingar som anges i föreläggandet. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Övriga handlingar ska innehålla den information vi behöver och i vissa fall också vara undertecknade.

Det kan hända att vi under handläggning av ärendet ser behov av att begära in ytterligare handlingar. Då hör vi av oss.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad