Anmälan om byggåtgärd

Varför behövs anmälan om vissa byggåtgärder?

Enligt lag behöver Sveriges kommuner säkerställa att åtgärder följer de krav som samhället satt upp för byggnader och byggnadsverk. Genom bygganmälan kan vi kontrollera att åtgärder är sunda och säkra både för användning idag och i framtiden.

  • När behövs en anmälan av byggåtgärd?

Även om det inte krävs bygglov för vissa åtgärder kan det ändå krävas en anmälan. Det kan vara förändringar eller installationer av hiss, eldstad eller ventilation, inredning av ytterligare bostad i enbostadshus eller förändringar som påverkar brandskyddet i byggnaden. Kortfattat kan man säga att du behöver göra bygganmälan:

  • När du ska väsentligt förändra en byggnads konstruktion
  • När du ska installera eller förändra installationer
  • Eller om du ska inreda en komplementsbyggnad till bostad

respektive byggåtgärds sida hittar du vad som gäller för ditt projekt.

Lär dig mer vad som gäller vid bygganmälan

Processbeskrivning

  • Undersök om du behöver anmäla din byggåtgärd
  • Kolla upp vad du får bygga på platsen
  • Ta fram handlingar och skicka in din anmälan

Lagar och förordningar som styr porcessen

Det är bland annat Plan- och bygglagen som reglerar bygglovsprocessen och delar rörande samhällsplanering.

Avgifter

  • Vad kostar det att anmäla en byggåtgärd?
  • Vad kostar kart- och mättjänster?
  • När får jag fakturan?
hockey

Vilka ritningar och handlingar kan behövas?

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan.

Vanliga frågor

Kanske vill du bygga något som inte kräver bygglov men som ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Räcker det med ett muntligt medgivande eller behöver det vara skriftligt?

Du behöver ett skriftligt medgivande för åtgärder som kräver bygganmälan, om åtgärden uppförs närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Alla grannar som berörs ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behövs medgivande från samtliga fastighetsägare. Det är inte tillräckligt att du ger grannarna tillfälle att yttra sig över placeringen.

De berörda grannarna måste i ett grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den åtgärd som ska utföras. De skriftliga medgivanden skickas sedan in tillsammans med anmälan.

På vår sida om bygglovsbefriade åtgärder hittar du mer information om vad du får bygga utan att först söka bygglov.

Tänk på att du alltid behöver fastighetsägarens tillstånd för alla åtgärder du vill göra. Det gäller även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan.

Ligger åtgärden mindre än 4,5 meter från tomtgräns behöver du även få den godkänd av berörd granne.

Du kan också behöva tillstånd från Polisen, Solna stads tekniska förvaltning, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet eller andra. Om fastigheten ligger inom ett strandskyddsområde kan din åtgärd behöva strandskyddsdispens från Solna stad. Vilka tillstånd du behöver beror på vilken fastighet och vilken åtgärd det gäller.

Alla bygg-, mark- och rivningsåtgärder måste följa Plan- och bygglagen även om de inte är lov- eller anmälanspliktiga. Om du vill ha samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av om en bygglovsbefriad åtgärd är lagenlig kan du söka frivilligt bygglov. Du betalar då bygglovsavgift som vanligt.

Byggnadsnämnden ingriper enligt plan- och bygglagen om någon utför lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller om någon inte följer kraven i de beslut som fattats.

Den som påbörjar en åtgärd utan startbesked får betala en byggsanktionsavgift. Den som bygger utan lov eller anmälan kan tvingas att ansökan om bygglov i efterhand eller att rätta de fel som gjorts.

När kommunen inte har kunnat pröva plan- och bygglagens krav inför åtgärden kan det hända att din byggnad inte är säker att använda. Den kan då få användningsförbud.


Nej. Att byta eller ändra takmaterial är en ”avsevärd yttre ändring” som kräver bygglov inom områden med en detaljplan.

I Solna har de flesta områden en detaljplan. Fastigheter utanför detaljplan har ofta stora kulturvärden och är skyddade på annat sätt. Det kan till exempel handla om statliga byggnadsminnen som slottsområdena Haga och Ulriksdal, naturreservat med särskilda reservatsbestämmelser eller Karolinska Institutets campusområde som är en skyddad kulturmiljö. I dessa områden kan det krävas ytterligare tillstånd och dispenser för att få utföra åtgärder.

Kontrollplanen ingår i beslutet om startbesked som krävs för att få börja byggarbetet. För enklare åtgärder kan du få startbesked i samma beslut som bygglovet. Därför måste kontrollplanen lämnas samtidigt som ansökan om bygglov enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer om kontrollplan

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad