Vatten­kvalitet

Solna omges till stora delar av vatten, i söder av Ulvsundasjön, Bällstaviken och Karlbergssjön, i öster av Brunnsviken och Lilla Värtan och i nordost av Edsviken. I staden finns även Råstasjön och Igelbäcken. Här hittar du information om vattenkvaliteten i Solnas havsvikar, sjöar och vattendrag och stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten.

Solnas havsvikar, sjöar och vattendrag är idag hårt belastade av historisk och pågående mänsklig aktivitet. Även fast vattenkvaliteten i stadens vatten har förbättrats avsevärt sedan 1970-talet behöver vattenkvaliteten fortsätta bli bättre. Solna stad genomför nu ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i alla stadens fem vattenförekomster (läs mer nedan under respektive havsvik, sjö eller vattendrag).

Senast 2027 ska alla Solnas havsvikar, sjöar och vattendrag uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv. 

Vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om EU:s vattendirektiv och de miljökvalitetsnormer som finns för vatten.

Under Uppleva & göra kan du läsa mer om stadens havsvikar, sjöar och vattendrag som besöksmål. Där hittar du även regler för fiske och information om badvattenkvalitet.

Brunnsviken Visa Dölj

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och östra Solna som ingår i Kungliga nationalstadsparken. Brunnsviken står i förbindelse med Råstasjön via Råstaån som rinner ut i norra Brunnsviken. Brunnsviken har också utbyte av vatten med Lilla Värtan via Ålkistan.

Vattnet som rinner till Brunnsviken kommer från Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består ungefär till hälften av grönområden och till hälften av bebyggelse, vägar och annan hårdgjord mark.

Så mår Brunnsviken

Brunnsviken är näringsrik med höga fosforhalter och måttligt höga kvävehalter. I bottensedimentet har mycket höga halter av tungmetaller uppmätts. Djupvattnet är mycket syrefattigt, vilket leder till en nästan utslagen bottenfauna i vikens djupa delar. Höga halter av koppar och zink finns i ytvattnet. Brunnsviken uppnår inte god kemisk status på grund av förhöjda halter av kvicksilver, kadmium, bly, antracen och tributyltenn (TBT) i sediment, av PFOS i vatten och av PFOS och PBDE i fisk.

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav: Ska år 2027 uppnå god ekologisk och kemisk status

Stockholms stads miljöbarometers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur Brunnsviken mår.

Förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken

Ett samarbete kring Brunnsvikens vattenkvalitet pågår mellan Solna, Sundbyberg och Stockholm när det gäller miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken. Därtill har Solna stad antagit Solna stads åtgärdsprogram för Brunnsviken Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. som redovisar de åtgärder i Solna som Solna stad avser att vidta för förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken.

Råstasjön Visa Dölj

Råstasjön ligger i Råsunda i västra Solna. Vatten till Råstasjön kommer framförallt från Norra Råstabäcken som rinner parallellt med Enköpingsvägen genom Sundbyberg. Råstasjön mynnar genom Råstaån ut i Brunnsviken.

Vattnet som rinner till Råstasjön kommer från Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till stora delar av bebyggelse, vägar och annan hårdgjord mark. 

Så mår Råstasjön

Råstasjön är näringsrik med höga till mycket höga halter av fosfor. Det finns även stora mängder föroreningar lagrade i sjöbotten. Höga föroreningshalter av bland annat tungmetaller förekommer i sedimentet.

Förbättrad vattenkvalitet i Råstasjön

Samverkan kring Råstasjöns tillrinningsområde sker tillsammans med Sundbybergs kommun och Stockholms kommun i samma samverkansgrupp som för Brunnsviken. För mer information om åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Råstasjön, se information om Brunnsviken ovan.

Bällstaviken - Ulvsundasjön - Karlbergsjön Visa Dölj

Bällstaviken - Ulvsundasjön - Karlbergsjön ligger i södra delarna av Solna. De tre sjöarna är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Klara sjö. 

Vattnet som rinner till Bällstaviken - Ulvsundasjön - Karlbergsjön kommer från Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till stora delar av bebyggelse, vägar och annan hårdgjord mark. Det största tillflödet kommer från Bällstaån.

Så mår Bällstaviken - Ulvsundasjön - Karlbergsjön

Bällstaviken - Ulvsundasjön - Karlbergsjön är näringsrik med höga fosforhalter och måttligt höga till höga kvävehalter. Bällstavikens vatten är mer näringsrikt än Ulvsundasjön och Karlbergsjön på grund av tillflödet av näringsrikt vatten från Bällstaån. I bottensedimentet har höga halter av föroreningar påträffats.

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav: Ska år 2021 uppnå god ekologisk och kemisk status

Stockholms stads miljöbarometers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur Bällstaviken - Ulvsundasjön - Karlbergsjön mår.

Förbättrad vattenkvalitet i Bällstaviken - Ulvsundasjön - Karlbergsjön

Ett samarbete kring Bällstaviken, Ulvsundasjön och Karlbergssjön pågår mellan berörda kommuner, när det gäller miljöövervakning och för att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för Ulvsundasjön. Därtill har Solna stad antagit Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. som redovisar de åtgärder i Solna som Solna stad avser att vidta för förbättrad vattenkvalitet i Ulvsundasjön.

Edsviken Visa Dölj

Edsviken är en havsvik i nordöstra Solna och ingår i Kungliga nationalstadsparken. Igelbäcken rinner ut i Edsviken vid Ulriksdals slott och via Stocksundet har Edsviken förbindelse med Lilla Värtan.

Vattnet som rinner till Edsviken kommer från Sollentuna, Danderyd, Solna, Stockholm, Sundbyberg och Järfälla. Avrinningsområdet består framförallt av grönområden som Ulriksdals slottspark och Igelbäckens naturreservat.

Så mår Edsviken

Edsviken är näringsrik och har höga halter av fosfor och måttligt höga halter av kväve. I bottenvattnet i de djupaste delarna uppstår tidvis syrebrist med svavelvätebildning som följd. Det leder till att fosfor frigörs ur sedimenten. Sedimenten innehåller höga halter av nickel och koppar, måttligt höga halter av krom och zink samt låga halter av bly, kadmium och arsenik.

Ekologisk status: Otillfredställande
Kemisk status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav: Ska år 2027 uppnå god ekologisk och kemisk status

Edsvikens vattensamverkans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur Edsviken mår. 

Förbättrad vattenkvalitet i Edsviken

Ett samarbete kring Edsviken vattenkvalitet pågår mellan berörda kommuner, länsstyrelsen med flera, när det gäller miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. Därtill har Solna stad antagit Solna stads åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. som redovisar de åtgärder i Solna som Solna stad avser att vidta för förbättrad vattenkvalitet i Edsviken.

Lilla Värtan Visa Dölj

En liten del av den stora havsviken Lilla Värtan finns i östra Solna. Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken. Lilla Värtan står i förbindelse med Solnas andra havsvikar Edsviken och Brunnsviken.

Vattnet som rinner till Lilla Värtan kommer från Stockholm, Danderyd, Lidingö och Solna. Avrinningsområdet består av både grönområden och av bebyggelse, vägar och annan hårdgjord mark. Lilla Värtan påverkas även mycket av industri och hamnverksamhet.

Så mår Lilla Värtan

Halterna av fosfor och kväve är mycket höga i Lilla Värtan. Halterna av kvicksilver och koppar i sedimenten är höga, medan övriga metallhalter är låga eller måttliga. Vattenmyndigheten bedömer att Lilla Värtan är så pass påverkad av hamnverksamheten, och att samhällsnyttan av hamnen är så stor, att man ställer ett mindre strängt krav på Lilla Värtans vattenkvalitet.

Ekologisk status: Otillfredställande
Kemisk status:
Uppnår ej god
Kvalitetskrav:
Ska år 2027 uppnå måttlig ekologisk status och god kemisk status

Stockholms stads miljöbarometers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur Lilla Värtan mår.

Förbättrad vattenkvalitet i Lilla Värtan

Solna stad antagit Solna stads åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. som redovisar de åtgärder i Solna som Solna stad avser att vidta för förbättrad vattenkvalitet i Lilla Värtan.

Igelbäcken Visa Dölj

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Edsviken vid Ulriksdals slott.

Igelbäcken med omgivande naturområde är mycket värdefull för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och rekreation. Kommunala naturreservat och ett kulturreservat har upprättats för att skydda dessa värden i Järfälla, Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg och Solna.

Så mår Igelbäcken

Igelbäckens vatten är relativt näringsrikt med måttligt höga halter av fosfor och kväve. Metallhalterna är låga till måttligt höga. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE).

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav: Ska år 2021 uppnå god ekologisk och kemisk status

Stockholms stads miljöbarometers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur Igelbäcken mår.

Förbättrad vattenkvalitet i Igelbäcken

Ett samarbete kring Igelbäcken pågår sedan länge mellan berörda kommuner, länsstyrelsen med flera. Samverkan sker kring miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvalitet, biotoper och vattentillgång.

Ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken ska tas fram. Dessutom finns Solna stads åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. som redovisar stadens planerade åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Lilla Värtan.

Pågående större projekt för förbättrad vattenkvalitet

Just nu pågår arbetet med ett antal större åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i stadens havsvikar, sjöar och vattendrag i enlighet med Solna stads antagna lokala åtgärdsprogram. Nedan kan du läsa mer om aktuella projekt.

sidan om dagvatten kan du läsa om hur staden arbetar kontinuerligt för att minska dagvattnets negativa påverkan på stadens havsvikar, sjöar och vattendrag.

Rening av PFAS i Igelbäcken (växtfilter) Visa Dölj

Höga halter av PFAS är ett problem i många sjöar och vattendrag runt om i Sverige. PFAS är ett samlingsnamn för flera tusen högflorerade ämnen som är vatten- och smutsavstötande. PFAS används bland annat i industrier för ytbehandling och impregnering och användes tidigare i brandskum. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga. Läs mer om PFAS och dess påverkan på miljön på Naturvårdsverket webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att Igelbäckens vatten visat starkt förhöjda halter av dessa föroreningar genomförde Solna stad, med start 2020, tillsammans med företaget Clean Nature, ett forskningsprojekt för att rena vattnet med hjälp av vattenväxter. Växterna tar upp de skadliga ämnena ur vattnet, innan de skördas framåt vintern. På så sätt filtreras PFAS ur vattnet.

Projektet avslutades hösten 2022 med goda resultat. Skörd av växterna fortsätter nu varje vinter i stadens egen regi. På lång sikt kommer föroreningarna som finns i Igelbäckens känsliga ekosystem att tas bort.

Läs mer på projektet på Clean Natures webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Dagvattendamm i södra Råstasjöparken Visa Dölj

En dagvattendamm är just nu under planering på södra sidan om Råstasjön.

Dagvattendammen kommer att rena bort stora mängder med tungmetaller och näringsämnen i dagvatten, det vill säga vatten från Solnas vägar och andra hårdgjorda ytor, som kommer från Råsunda. Idag går vattnet via en dagvattenledning ut orenat direkt i Råstasjön vilket påverkar Råstasjöns, och i längden Brunnsvikens, vattenkvalitet negativt.

I den planerade dagvattendammen kommer dagvattnet från Råsunda renas genom att partiklar och föroreningar sjunker ner på botten av dagvattendammen innan de når Råstasjön.

För mer information, kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Trädplantering längst med Igelbäcken Visa Dölj

En rejäl bård av lövträd och buskar längs ett vattendrag gynnar den biologiska mångfalden på flera sätt. Träden skuggar vattnet och motverkar igenväxning samtidigt som rötterna binder jorden, stabiliserar strandkanten och motverkar erosion. Skuggningen bidrar dessutom till att vattentemperaturen inte blir för hög, vilket gynnar fiskar. Löven som faller ner i vattnet från träden utgör viktig mat för smådjur av olika slag.

Dessutom fungerar en kantzon av träd, buskar och annan vegetation som ett filter som begränsar näringstillflödet från åkrar nära vattendraget, vilket motverkar övergödning. Genom att plantera träd eller buskar och genom att skydda och spara befintlig vegetation längst med bäcken erhålls många fördelar både biologiskt och ekonomiskt.

Under 2022 planteras därför flertalet Alar och videbuskar längst med vattendraget. Det är främst små plantor som satts i stort antal längst med bäcken där den flyter fram över Järvafältet. Tre större Alar har planterats i östra delen för att symbolisera hur dem kommer se ut om några år när de små plantorna vuxit till sig.

De plantor som är av högst värde att klara sig är in stängslade för att inte betas ner av bäver, rådjur eller andra djur. När plantorna vuxit till sig kan man istället sätta hönsnät kring varje stam. Runt plantorna kommer det även att rensas från gräs och andra växter som kan ta näring från trädplantorna. Valet av arter är för att de klarar att stå i blött samt att de inte är bäverns förstahandsval att fälla.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad