Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden. Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk och därför viktigt att åtgärda. Här hittar du information om radon i bostäder och lokaler och om fastighetsägarens ansvar vid radon i inomhusluft.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt Strålskyddsförordningen 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) luft inomhus.

Det är den som äger fastigheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning bedriver tillsyn och kontrollerar regelbundet fastighetsägarnas radonarbete i alla flerbostadshus och allmänna lokaler.

Vad är radon? Visa Dölj

Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radongaserna kan sedan sönderfalla till radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar.

Hur påverkas hälsan av radon?

Radon och radondöttrar kommer in i luftrör och lungor när vi andas. Det är alfastrålningen som avges vid sönderfallet av radondöttrar som är skadlig. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara, men genom att minska den mängd radon som vi utsätts för på lång sikt så kan vi förebygga radonrelaterad lungcancer som drabbar cirka 500 personer i Sverige per år. Riskerna för lungcancer är störst bland rökare.

Var kommer radon från?

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid så pass höga radonhalter i marken, även i lågriskområden, för att referensnivån 200 Bq/m³ luft inomhus skulle kunna överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät mot marken.

Radonhalten kan variera kraftigt mellan olika hus som ligger i samma område. Den kan även variera mellan olika lägenheter i en och samma fastighet.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta i inomhusmiljöluften.

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger alltid radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong som är baserat på alunskiffer, kan avge stora mängder radon och orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m³. Hur höga halterna blir beror dels på kvalitén på alunskiffern, dels på hur stor del av väggarna i huset som består av blå lättbetong. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975.

Solnas kommunala kranvatten innehåller ofarliga mängder radon. Du som har en egen brunn bör däremot göra en egen radonmätning.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad radon är, var radon kommer ifrån och vilka hälsorisker som finns med radon.

Mätning av radon i bostäder och lokaler Visa Dölj

Radonmätningar ska utföras enligt särskilda anvisningar av Strålsäkerhetsmyndigheten under eldningssäsongen, dvs. mellan den 1 oktober och den 30 april, i minst två månader. Radonhalten är föränderlig och påverkas till exempel av ventilation, boendevanor och av att förhållanden i mark och byggnad förändras över tid. Därför bör enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ommätning av radon utföras vart tionde år.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör även nya mätningar alltid utföras efter omfattande renoveringar, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken. Med omfattande renoveringar menar Strålsäkerhetsmyndigheten renoveringsåtgärder som berör värme, ventilation och vatten eller som har föranlett håltagning i bottenplattan och som kan påverka radonhalten.

För dig som är fastighetsägare för ett flerbostadshus har Solna stad tagit fram en särskild Vägledning för radonmätning i flerbostadshus Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.. För att minimera risken att behöva göra ommätningar är det viktigt att noga läsa igenom vägledningen innan mätningen påbörjas. Mätrapporterna ska skickas sedan till samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med ifylld blankett för fastighetsuppgifter, som du hittar i självserviceportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mätningarna ska utföras med spårfilmsdosor och analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Ackreditering av mätlaboratorier i Sverige hanteras av den svenska myndigheten SWEDAC. På SWEDACs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuella uppgifter om de mätlaboratorier som är ackrediterade för radonmätning av luft.

Mer information om hur mätningen av radon går till och metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder, på arbetsplatser och i skolor och förskolor finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad