Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten, medan diskotek och konserter ger upphov till höga ljudnivåer. Här hittar du information om olika typer av buller och vad du kan göra om du är störd av buller eller höga ljudnivåer och vilket ansvar du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har

Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person. För att bedöma buller lika för alla finns olika riktvärden för buller. Riktvärdena är olika beroende på om bullret kommer från till exempel trafik, industri eller byggplatser, eller om det handlar om buller inomhus från till exempel ventilation eller tvättstugor.

Nedan kan du läsa mer om olika typer av buller, riktvärden för olika typer av buller och hur du kan göra om du störs av buller.

Buller från trafik Visa Dölj

Det är vanligt att buller från trafik upplevs som störande, särskilt i en stad. Buller från vägtrafik, men även från spår-, flyg- och båttrafik, kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de riktvärden som finns för buller från vägar och järnvägar vid befintliga bostäder och vid nybyggnation.

Om du störs av buller från vägtrafik i din bostad ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen du störs av. För statliga vägar (E4 och E18) är Trafikverket ansvarig och för kommunala vägar är det tekniska förvaltningen i Solna stad. Om du bor i flerbostadshus bör du även kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att för att säkerställa att det inte redan finns en plan för åtgärder.

Om du störs av buller från spårbunden trafik i din bostad ska du i första hand vända dig till SL eller till Trafikverket beroende på störningskälla. Om du bor i flerbostadshus bör du även kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att för att säkerställa att det inte redan finns en plan för åtgärder. 

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som tas inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stad med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via självservice, i e-tjänsten om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Buller i eller i nära anslutning till bostaden Visa Dölj

Bullerstörningar kan upplevas såväl inomhus i bostaden som utomhus i anslutning till bostaden. Inomhus kan det bullra från exempelvis ventilationssystem, tvättstugor eller från verksamheter i fastigheten. Ibland är det grannarna som stör genom att till exempel spela hög musik. Utomhus (uteplats, balkong eller öppet fönster) kan störande buller exempelvis komma från grannfastigheten eller närliggande verksamhet.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allmänna rekommendationer kring vilka ljudnivåer som inte bör överskridas inomhus i en bostad. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om riktlinjer för störande buller från närliggande industrier och verksamheter.

Om du störs av buller inne i din bostad eller utanför din bostad ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening alternativt den verksamhetsutövare som ger upphov till bullerstörningen. Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som tas inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stad med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via självservice, i e-tjänsten för anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du störs av ljud från dina grannar ska du i första hand ta kontakt med den som stör. Om det inte hjälper ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening kontaktas. Solna stad utreder i normalfall inte störningar mellan grannar.

Buller från byggplatser Visa Dölj

Vid all byggnation uppstår buller i olika former. Bullret kan komma från själva byggnadsarbetet, från transporter inom byggplatsen eller från till exempel en fläkt på byggområdet.

På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de riktvärden och regler som gäller för buller från byggplatser.

Solna stad anser att bullrande arbete i så stor utsträckning som det är möjligt ska göras på dagen. Om det inte är möjligt och bullrande arbete måste utföras mellan klockan 22-07 ska tillstånd sökas hos polisen enligt Solna stads lokala ordningsföreskrifter Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.. Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska alltid ett kontrollprogram för omgivningspåverkan, bland annat buller, under byggtiden tas fram. Läs mer på sidan om kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden.

Om du störs av buller från en byggplats ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren för den fastighet där byggnation sker. Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som tas inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stad med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via självservice, i e-tjänsten för anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Höga ljudnivåer i offentliga lokaler Visa Dölj

Ljudnivåerna på exempelvis festivaler och diskotek, eller andra platser där musik spelas, kan vara mycket höga och riskerar att orsaka hörselskador.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de allmänna råd och riktvärden som finns för höga ljudnivåer.

Om du varit på en konsert, i en träningslokal eller liknande där du tycker att ljudnivån är för hög – säg till direkt. Den som bedriver verksamheten har ansvar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar besökarens hörsel genom att exempelvis ha rutiner för bullermätningar och annan typ av egenkontroll.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som tas inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stad med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Du gör anmälan via självservice, i e-tjänsten för för anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar vid buller

Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är normalt ansvarig för att utreda buller i bostäder vid klagomål. Mätning av buller bör göras med hjälp av en akustikkonsult eller annan konsult, och i enlighet med svensk standard.

Nedan följer samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendationer om vad den slutliga rapporten bör innehålla.

 • Namn, adress och telefonnummer till den akustikkonsult som utfört mätningen.
 • Använd mätstandard
 • Mätdatum, mätplats, adress samt vilka rum mätningen utförts i.
 • Beskrivning av rumsform, inredning och mikrofonpositioner.
 • Beskrivning av ljudkälla och drifttider.
 • Använd mätutrustning, fabrikat och modell.
 • Mätresultat, redovisat i ekvivalent ljudnivå i dBA. Om störningskällan inte bedöms ha en jämn ljudnivå ska även maximala värden redovisas. Maxljud bör mätas i vistelsezon. I de fall då ljudet bedöms vara av lågfrekvent karaktär bör även C-vägd ljudnivå och en tersbandsmätning i frekvensområdet 31,5 – 200 Hz redovisas.
 • Bakgrundsnivå.
 • Eventuella avvikelser från mätstandard.
 • Slutsats och åtgärdsförslag.
 • Datum och underskrift.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad