Avfallstaxa

Hämtning av kommunalt avfall sker mot en kostnad. Här hittar du information om avgifter för de vanligaste abonnemangen inklusive moms.

 • Lägenheter, radhus och villor betalar en avgift uppdelad i grundavgift (debiteras per hushåll) och en rörlig avgift baserad på typ av abonnemang.
 • Verksamheter debiteras ingen grundavgift utan betalar endast en rörlig avgift baserad på typ av abonnemang.

Ny avfallstaxa 2024 Visa Dölj

Från den 1 januari 2024 blir kostnaden för avfallshantering i Solna högre. Det beror på två lagändringar som påverkar avfallshanteringen; Solna stad inför obligatorisk matavfallssortering och tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från producenterna. Kostnaden för insamling och behandling av avfall har också ökat.

Läs mer i nyhet om avfallstaxan.

Från och med 1 mars 2024 tillkommer en behandlingsavgift för verksamheter med container och krantömmade behållare.

Fastighetsnära insamling – det gäller från 2024 Visa Dölj

Sedan 1 januari 2024 har kommunerna tagit över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll, samt samlokaliserade verksamheter. Ansvaret var tidigare producenternas. De första åren kommer insamling av förpackningar att fortsätta ske på befintliga återvinningsstationer.

Läs mer om de nya bestämmelserna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsnära insamling

I Solna kan fastighetsinnehavare till flerbostadshus beställa hämtning av fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar från ett urval av godkända insamlingsentreprenörer.

Från 2027 blir fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll obligatoriskt. Det innebär att de hushållsfastigheter som idag inte har förpackningsinsamling behöver ordna plats för detta inför 2027.

Endast godkänd entreprenör får anlitas

Solna stad har valt att införa ett system för fastighetsnära insamling där endast godkända avfallsentreprenörer får anlitas att hämta förpackningsavfall från flerbostadshus i Solna. Det nya systemet trädde i kraft 1 januari 2024 och gäller tills vidare.

Här hittar du auktoriserade avfallsentreprenörer.

Avdrag för anslutna fastigheter

Fastigheter som ansluter sig till fastighetsnära insamling med en auktoriserad entreprenör kommer att få ett avdrag på avfallsfakturan. Avdraget kommer att göras kvartalsvis i efterskott. Det är ännu inte klart när första avdraget görs.

Så fungerar avdraget

 1. Fastighetsägaren anlitar en godkänd entreprenör.
 2. Entreprenören rapporterar till staden vilka typer av förpackningar de hämtar i fastigheten.
 3. Staden drar av summan för ersättning* på avfallsfakturan.

* Ersättningen/avdraget baseras på vilka typer av förpackningar som hämtas och hur många hushåll som är anslutna till hämtningen. Detta specificeras på fakturan.

Har du frågor om avfallstaxan?

 • För frågor om ditt abonnemang, ring stadens kundtjänst hos PreZero, telefon: 08-519 330 04.
 • För frågor om taxans uppbyggnad, ring Kontaktcenter: 08-746 10 00.

Avgift flerfamiljshus 2024 Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

I grundavgiften ingår:

 • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall till återvinningscentral.
 • Mobil återvinningscentral
 • Mobil miljöstation
 • Behandlingsavgifter

Grundavgift beräknat per hushåll och år: 1 155 kr

Hämtning av restavfall

Hämtning av restavfall, taxa flerfamiljshus

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

660 liters kärl

en gång per vecka

6 591 kr

660 liters kärl

två gånger per vecka

13 000 kr

Krantömmande med innersäck*

en gång per vecka

4 245 kr/kbm

Krantömmande med innersäck*

varannan vecka

1 698 kr/kbm

Krantömmande utan innersäck*

en gång per vecka

3 686 kr/kbm

Krantömmande utan innersäck*

varannan vecka

1 474 kr/kbm

* Behandlingsavgift


1,40 kr/kg

Sopsug

Stationär sopsug:

 • 15 kr per kvm bostadsyta och år för den gamla anläggningen.
 • 21 kr per kvm bostadsyta och år för den nya anläggningen med tre inkast som tas i drift under 2024 (endast Huvudsta sopsug).

Mobil sopsug (tömning en gång/vecka):

 • 4 641 kr per kubik och år +
 • behandlingsavgift på 1,40 kr/kg.

Mobil sopsug (tömning två gånger/vecka):

 • 10 210 kr per kubik och år +
 • behandlingsavgift på 1,40 kr/kg

Hämtning av matavfall

I restavfallsabonnemanget ingår hämtning av matavfall en gång per vecka. För tätare hämtning än en gång per vecka och för krantömmande behållare med insattssäck debiteras en avgift enligt nedan.

Hämtning av matavfall, taxa flerfamiljshus

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl

varannan vecka

0 kr

140 liters kärl

en gång per vecka

0 kr

140 liters kärl

två gånger per vecka

1 375 kr

Krantömmande med innersäck

varannan vecka

500 kr

Krantömmande med innersäck

en gång per vecka

1 000 kr

Krantömmande utan innersäck

varannan vecka

0 kr

Krantömmande utan innersäck

en gång per vecka

0 kr

 

Avgift villor 2024 Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

I grundavgiften ingår:

 • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall till återvinningscentral.
 • Mobil återvinningscentral.
 • Mobil miljöstation.
 • Behandlingsavgifter.

Grundavgift beräknat per hushåll och år: 1 155 kr

Hämtning av restavfall

Hämtning av restavfall, taxa villor

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

190 liters kärl

en gång per vecka

1 838 kr

190 liters kärl

varannan vecka

915 kr

Säck 240 liter*

en gång per vecka

3 382 kr

Säck 240 liter*

varannan vecka

1 533 kr

*Nytecknas inte.Hämtning av matavfall

Hämtning av matavfall, taxa villor

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl

varannan vecka

0 kr

140 liters kärl

en gång per vecka

330 kr


Avgift verksamheter 2024 Visa Dölj

Priserna nedan är exklusive moms.

Tömningsavgift för restavfall

Tömningsavgift för restavfall, verksamheter

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

660 liters kärl

en gång per vecka

9 032,80 kr

660 liters kärl

varannan vecka

3 612,80 kr

Tömningsavgift för matavfall

I varje restavfallsabonnemang (kärl, säck, container eller krantömmande) ingår ett 140 liters matavfallskärl med tömning en gång per vecka. För tillkommande matavfallskärl eller tätare hämtning debiteras en avgift.

Tömningsavgift för matavfall, verksamheter

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl, 1:a kärlet

en gång per vecka

0 kr

140 liters kärl, tillkommande

en gång per vecka

1000 kr

140 liters kärl, 1:a kärlet

två gånger per vecka

1 100 kr

140 liters kärl, tillkommande

två gånger per vecka

2 200 kr

Matavfall i tank

en gång i månaden

2 092,55 kr/kbm

 • Från och med 1 mars 2024 tillkommer en behandlingsavgift för verksamheter med container och krantömmade behållare.

Avfallstaxa 2024 - frågor och svar Visa Dölj

Varför höjer ni taxan?

Kommunal avfallshantering betalas inte via skatten, utan finansieras via avfallstaxan. För att det ska bli balans behöver taxan ibland justeras.

Höjningen inför 2024 beror delvis på två nya lagkrav (införandet av obligatorisk matavfallsinsamling och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar från hushåll) som införs för att bidra till en bättre miljö både för nuvarande och kommande generationer.

De nya reglerna innebär merkostnader för Solna stads avfallshantering men ökade kostnader för drivmedel och behandlingsavgifter bidrar också till att avgiften behöver höjas. Den nya taxan ska täcka dessa ökade kostnader samt garantera en fortsatt god och effektiv service.

Hur mycket höjs taxan?

De nya avgifterna höjs i snitt 25 procent men den faktiska kostnaden beror på vilken typ av abonnemang man har och om man sorterade matavfall redan innan årsskiftet eller inte.

Från och med när gäller de nya avgifterna?

Höjningen gäller från och med 1 januari 2024.

Från och med vilken faktura gäller de nya avgifterna?

 • För verksamheter och flerbostadshus sker fakturering per månad i förskott. Faktura med nya avgiften skickas ut i början av januari.
 • Villor faktureras kvartalsvis. Faktura med nya avgiften skickas ut i februari och gäller då för perioden januari-mars.

Hur mycket högre blir avgiften per månad?

Avfallsavgiften för hushåll är uppdelad i en grundavgift baserad på antal hushåll och en tömningsavgift. Tömningsavgiften baseras på vilken typ av avfall som hämtas, hur stor mängd som hämtas samt hur ofta. Vissa avgifter minskar och vissa ökar.

Exempel på förändrade avgifter:

 • Grundavgiften för ett hushåll ökar från 1 050 kr per år till 1 155 kr per år. Det innebär en ökning på 8,75 kronor per månad.
 • Avgiften för hämtning av matavfall för hushåll i flerfamiljshus i 140 liters kärl en gång per vecka ingår i restavfallsabonnemanget och sker avgiftsfritt. Kostnaden per kärl var 662,03 kr under 2023, vilket innebär en minskning på 55,17 kr per månad.
 • Årsavgiften för hushåll i flerfamiljshus för hämtning av restavfall i ett 660 liters kärl en gång per vecka ökar från 3 549 kr till 6 591 kr - en ökning med 3 042 kr per år eller 253,50 kr per månad.
 • Årsavgiften för hämtning av restavfall för hushåll i villa, i 190 liters kärl en gång per vecka, ökar från 1 023,75 kr till 1 838 kr - en ökning per år med 814,25 kr eller 67,85 kr per månad.
 • Årsavgiften för hämtning av matavfall för hushåll i villa, i 140 liters kärl en gång per vecka, ändras från 662,03 kr till 330 kr – en minskning på 332,03 kr per år eller 27,67 kr per månad.
 • Årsavgiften för hämtning av matavfall för hushåll i villa, i 140 liters kärl varannan vecka för hushåll i villa ingår i abonnemanget för restavfall och sker avgiftsfritt. Kostnaden per kärl var 264,81 kr under 2023 vilket innebär en minskning på 22,07 kr per månad.

Är höjningen större än tidigare?

I snitt är höjningen 2024 högre än de förändringar som gjorts de senaste åren. Höjningen ligger främst på den rörliga avgiften och är utformad så att de fastigheter som genererar lite avfall och har tillräckligt med egna utrymmen för lagring och sortering får lägst avgift.

Vad ingår i avgiften jag betalar?

Det beror på vilket abonnemang du har. Du kan läsa mer om vad som ingår i olika abonnemangen här på webben. Stadens kundtjänst hos PreZero kan svara på frågor om ditt avtal. Telefon: 08-519 330 04.

Har ni förändrat hur taxan är uppbyggd?

Avfallstaxan följer generellt samma upplägg som tidigare år men vissa förändringar har gjorts.

Matavfall:

I och med att matavfallsinsamlingen blir obligatorisk från 2024 ingår standardhämtning av matavfall i restavfallsabonnemanget från och med årsskiftet. Det innebär att:

 • för flerbostadshus ingår hämtning av matavfall (i kärl, krantömmande behållare* eller sopsugscontainer) en gång i veckan.
  *för krantömmande behållare med insatssäck utgår en avgift för säckarna, avgiften baseras på abonnemangets tömningsfrekvens.
 • för villor ingår hämtning varannan vecka.
 • för verksamheter ingår 1 st matavfallskärl med tömning en gång per vecka.
 • för hämtning utöver standardintervallet tas avgifter ut.

Storbehållare för restavfall:

(Krantömmande behållare, container och mobil sopsug.)

För restavfall som samlas in i storbehållare har hämtningskostnaden sänkts och en behandlingsavgift införts. Behandlingsavgiften ligger på 1,40 kr/kg.

Förpackningar:

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna i Sverige över ansvaret för att samla in förpackningar från hushåll. I Solna kommer fastighetsnära insamling (FNI) att ske via auktoriserade insamlingsentreprenörer.

De fastighetsägare som har fastighetsnära insamling av förpackningar och använder sig av en auktoriserad insamlingsentreprenör får en sänkt avgift.

Entreprenörerna listas i avsnittet "Förpackningar - det gäller 2024".

Avgiftssänkningen sker i efterhand och beror på mängden förpackningar som samlas in och hur många hushåll som nyttjar lösningen.

Ersättning fastighetsnära insamling (FNI)

Typ av förpackningar

Avgiftsreducering, kr/lgh/år

Pappersförpackningar

126 kr

Plastförpackningar

140 kr

Glasförpackningar (både färgat och ofärgat)

56 kr

Metallförpackningar

28 kr

Varför aviseras avfallstaxan för 2024 så sent?

Det är först när kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter som vi kan berätta vilka avgifter som kommer att gälla framåt. Beslutet togs den 27 november 2023 och information om nya taxor för 2024 publicerades på webbplatsen dagarna efter.

Vem beslutar om taxan?

Höjningen av taxan beslutades av Solnas kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Jag har frågor om taxan - vart ringer jag?

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad