Dagvatten

Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Tillväxten innebär stora möjligheter men ställer också högre krav på hur dagvatten ska hanteras. Dagvatten är ett samlingsnamn för det regn-, smält- och spolvatten som avleds från exempelvis tak, gator, parkeringar och grönytor i stadsmiljön. Regn- eller smältvatten som bildas på gröna ytor som skog eller äng renas genom att vattnet infiltreras ner genom jordlagren och så småningom når grundvattnet. När de gröna ytorna ersätts med hårdgjorda ytor, som tak och vägar, förhindras vattnets naturliga vägar, avrinningen ökar och risken att vattnet förorenas blir större.

I genomsnitt regnar det ungefär 550 mm/år i Solna. Större delen av regnvattnet inom markområden som är bebyggda avrinner som dagvatten från hårdgjorda ytor. Dagvattnet från Solna avleds i huvudsak genom ledningar och diken till någon av stadens åtta ytvattenrecipienter: Igelbäcken, Edsviken, Råstasjön, Brunnsviken, Lilla Värtan, Bällstaviken, Ulvsundasjön och Karlbergssjön. Sammanlagt finns runt 60 dagvattenutlopp från Solna i dessa sjöar, vattendrag och havsvikar.

Solna Vatten AB, ett av Solna stad helägt aktiebolag, äger och förvaltar största delen av det vatten- och avloppsledningsnät och de pumpstationer som finns i Solna. Avloppsledningsnätet i Solna är utformat som ett duplikatsystem där spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar. Spillvattnet leds till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö och dagvattnet leds till ovan nämnda ytvattenrecipienter.

Totalt hanterar ungefär 145 km ledningsnät dagvattnet i staden. Därtill tillkommer ca 40 km ledningsnät som tillhör Trafikverket (dagvatten från statliga vägar) och privata aktörer.

En hållbar dagvattenhantering i Solna stad

För att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Solna finns en dagvattenstrategi. Strategi fokuserar på att minimera föroreningar i dagvattnet, motverka att skadliga översvämningar uppstår och ta tillvara möjligheten att använda dagvattnet i stadsplaneringen så att stadsgrönska gynnas och mervärden skapas.

Strategin anger riktningen mot en hållbar dagvattenhantering och ger vägledning och stöd till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering och förvaltning i staden.Det innebär vid såväl ny- och ombyggnation och ändrad markanvändning som vid drift och underhåll av byggnader, vägar och andra anläggningar. Strategierna ska även vara vägledande för externa aktörer verksamma inom staden.

Till höger hittar du Solna stads dagvattenstrategi samt andra relevanta dokument.

Anordning för rening av dagvatten ska anmälas

Anordningar för rening av dagvatten kan behöva anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen enligt miljöbalken. Anmälningsplikt råder i vissa fall om anläggningen har renande effekt samt tar emot vatten från fler än en fastighet. Även om dagvattenanläggningen inte omfattas av anmälningsplikt vill miljö- och byggnadsförvaltningen ha information om anläggningen. Blankett för anmälan (vid anmälningsplikt) samt blankett för information om anläggning (för de som ej omfattas av anmälningsplikt) finns i högerfliken. Kontakta Solna stads kontaktcenter för information om er dagvattenanordning är anmälningspliktig eller ej.

Dela: