Luftkvalitet

De senaste åren har Solna stad genomfört en rad åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, som till exempel förbättrad renhållning, hastighetsbegränsningar och högre krav på transporter i upphandlingar. Sedan årsskiftet 2018/2019 har dessutom en ny luftmätstation installerats, som kommer att ge ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet.

Så jobbar Solna stad för att förbättra luftkvaliteten

Utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste decennierna. Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxid och även kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen minskat. Men trots förbättrad luftkvalitet finns vissa luftföroreningar, framförallt kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), som fortfarande riskerar att ligga på för höga nivåer. Luftföroreningarna kommer till stor del från biltrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar och från industrier och förbränningsanläggningar.

Solna stad har under de senaste åren genomfört fler åtgärder som förbättrar luftkvaliteten. Staden har sänkt den skyltade hastigheten på ett tjugotal av stadens lokalgator, förbättrat renhållningen av gator, arbetat för utvecklingen av infrastruktur för laddning av elbilar, fasat ut oljepannor och ställt allt högre krav på utsläpp från transporter vid upphandling. Staden arbetar också för ett ökat hållbart resande med fler och bättre cykelvägar, en utbyggnad av kollektivtrafik och genom att bygga nya bostäder kollektivtrafiknära.

Staden mäter luften i centrala Solna

Luftens kvalitet kan variera snabbt under ett dygn. Hur mycket föroreningar det finns i luften beror framför allt på trafiken och vädret. Sedan årsskiftet 2018/2019 mäter Solna stad, med hjälp av en luftmätstation, halten av luftföroreningarna kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) vid Råsundavägen, i närheten av Stråket. Tidigare har Solna stad, genom sitt medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, gjort teoretiska beräkningar av luftkvaliteten i staden.

Resultatet av luftmätningen kommer att presenteras i början av 2020 och utgör ett viktigt underlag för stadens fortsatta arbete med att förbättra luftkvaliteten.

Det här kan du som solnabo göra

Alla som bor eller bedriver verksamhet i Solna har ett ansvar för att luften ska bli så bra som möjligt. Det här kan du som solnabo bidra med:

  • Undvik korta körningar med bil och avstå från bilkörning i centrala Solna
  • Gå, cykla eller åk buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter
  • Använd motorvärmare när det är kallt och undvik tomgångskörning
  • Håll den skyltade hastigheten
  • Välj elcykel i stället för extra bil
  • Välj en bil med låga utsläpp, till exempel en elbil, biogasbil eller miljöbil, om du behöver köpa ny bil
  • Elda torr, ren ved om du har en braskamin eller annan eldstad och använd miljögodkänd kamin
Dela: