Förorenade markområden

Industrier, verkstäder, kemtvättar och bensinstationer är exempel på verksamheter som genom tiderna har bidragit till att en stor mängd föroreningar hamnat i marken, sedimenten, vattnet och luften. Föroreningar kan även ha spridits till miljön vid olyckor eller oförsiktig hantering av exempelvis kemikalier. Även gamla deponier och fyllnadsmassor kan sprida föroreningar till mark och vatten. Föroreningarna kan ha kommit ut i miljön för mycket länge sedan och upptäcks t.ex. när markens användning ska ändras vid nybyggnationer.

Misstänkt förorenade områden

I Länsstyrelsen i Stockholms läns databas över områden som kan misstänkas vara förorenade har i dagsläget 445 områden identifierats i Solna. Det är inte alls säkert att alla dessa är förorenade. För att fastställa om ett område verkligen är förorenat kan det behöva göras noggranna undersökningar, platsbesök och provtagningar.

På uppdrag av Naturvårdsverket genomför Länsstyrelsen i Stockholms län inventeringar och identifieringar av platser där det kan vara förorenat. Har du information att bidra med kan du kontakta länsstyrelsen, klicka på länken till höger.

Den som har bedrivit en verksamhet som gett upphov till föroreningar i marken kan bli skyldig att vidta åtgärder.

Om du vill ha information om ett område i Solna misstänks vara förorenat eller inte så kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för att få information.

Underrättelseskyldighet och anmälningsplikt

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är du skyldig att genast meddela miljö- och byggnadsförvaltningen om du upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön (enligt 10 kap 11 § i miljöbalken).

Om du ska göra en åtgärd inom ett förorenat område så kan det medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. Det är därför förbjudet att inte anmäla avhjälpandeåtgärder till miljö- och byggnadsförvaltningen (enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Dela: