Luft och mark

Luftföroreningar kan leda till sjukdomar och förkorta människors livslängd. Två stora områden betyder mer än andra för hur mycket föroreningar som släpps ut i luften. Det ena är resande och transporter, det andra energi och uppvärmning.

När ett område betecknas som förorenat är marken, vattnet eller byggnaderna så förorenade att de innebär en risk för människors hälsa eller miljön. Föroreningar bidrar till växtskador, korrosion, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Dela: