Tungmetaller

Metaller finns naturligt i miljön och många av dem är livsnödvändiga, men kan vara giftiga i större doser. Andra metaller är enbart giftiga. Farligast bland metallerna är tungmetaller, t.ex. kvicksilver. Om halterna av tungmetaller är för höga så är de skadliga för växter, djur och människor. Metaller kan inte tas upp av levande organismer om de inte förekommer i löst form. Det är vanligt att metaller går över till löst form när pH-värdet sjunker. Den pågående försurningen av mark och vatten kan därför på sikt leda till att metallernas rörlighet i miljön ökar.

Vid bearbetning av olika metaller kan metallstoft spridas till luften. De luftburna metallerna faller förr eller senare ner över mark och vatten. Utsläpp av metaller direkt till vatten förekommer också, utsläpp sker vanligen i anslutning till industrier. En stor del av de metaller som läcker ut i miljön transporteras förr eller senare till en sjö, ett vattendrag eller till havet.

Kadmium (Cd)

Kadmium, som har den kemiska beteckningen Cd, används i vissa legeringar, i så kallade nickel-kadmium-batterier (uppladdningsbara) och när plåt elektrogalvaniseras. Det förekommer också ofta i lödmaterial till exempel silverlod.

Hos människor lagras kadmium i njurarna och kan leda till njursvikt och andra störningar i njurfunktionen. Kadmium kan också orsaka benskörhet i och med att skelettet urlakas när kalcium av misstag byts ut mot kadmium.

Kadmium transporteras lätt i marken och blir dessutom ännu rörligare om pH-värdet sjunker. En fortsatt markförsurning innebär därför risk för stigande kadmiumhalter i närliggande vattendrag.

Människor riskerar också att utsättas för ökande mängder kadmium eftersom det ingår som förorening i fosforhaltig konstgödsel. Kadmiumhalterna har därigenom gradvis stigit inte bara i åkerjorden utan också i spannmål och andra grödor. På senare år har dock handelsgödselns kadmiuminnehåll minskat. Gränsvärden har också införts för hur höga metallhalterna får vara i slam från avloppsreningsverken som ska spridas över åkermark.

Nya studier har visat att kadmium kan transporteras med vinden över stora avstånd. I Sverige kommer därför en stor del av det kadmium som finns i marken från källor som finns utanför landets gränser.

Kvicksilver (Hg)

Kvicksilver används i så kallade knappcellsbatterier, termometrar, katalysatorer, kvicksilverlampor med mera. Det sprider sig mycket lätt och det bryts inte ned.

Kvicksilver är mycket giftigt för oss människor, för naturen och djuren. För människan kan det ge upphov till hjärnskador och njurskador. Kvicksilver räknas till ett av de farligaste miljögifter som finns. Kvicksilver blir som farligast som metyl- och etylkvicksilver. Det blir då ett metallorganiskt ämne som lätt tas upp av levande organismer. Kvicksilver kan lätt övergå till gasform. Då kan den transporteras över stora avstånd och medföra skador långt från den plats där utsläppet ägt rum.

Bly (Pb)

Bly och blyföreningar förekommer bland annat i blybatterier, blyhagel och annan ammunition, fiskeredskap, blymantlad kabel, kristallglas, som stabilisator i PVC-plast, i utsläpp från metallindustrin och i blymönja och andra färger.

I tätorter har blyet varit ett stort problem, men blyhalten i luften har minskat kraftigt sedan man införde blyfri bensin.

Koppar (Cu)

Koppar sprids till miljön främst genom vattenledningar, tak och bromsbelägg. Koppar har även använts som verksamt ämne i bekämpningsmedel och färg.

Dela: