PCB

PCB uppmärksammades som miljögift i mitten av 1960-talet. Föreningarna är svårnedbrytbara och därför långlivade i miljön. PCB är luktfritt och osynligt och kan endast identifieras genom provtagning. Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock fortfarande kvar i byggnader och produkter. I byggnader förekommer PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor samt kondensatorer. På grund av PCB:s farlighet finns krav på att ägaren ska inventera och sanera PCB, samt omhänderta det PCB-haltiga materialet som farligt avfall.

Enligt förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska nu alla byggnader uppförda eller renoverade åren 1956-1973 ha inventerats med avseende på PCB i fogar och golv. Resultatet skulle redovisats till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 30 juni 2008 . Kraven gäller dock inte byggnader taxerade som en- och tvåfamiljshus.

Sanering av PCB

Den 16 augusti 2010 ändrades Förordningen (2007:19) om PCB m.m. Ändringen innebar bland annat att datumen för när sanering ska vara genomförd ändrades samt att vissa möjligheter till dispens från saneringskravet nu kan medges.

Krav på sanering

Om PCB överstigande 500 mg/kg påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att sanera byggnaden. Enligt förordningen ska saneringen vara genomförd den 30 juni 2014 eller 30 juni 2016, beroende på typ av byggnad samt var i byggnaden PCB finns. Sanering kan även ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998. Innan saneringen påbörjas ska en saneringsanmälan göras till förvaltningen. Saneringsanmälan ska göras senast tre veckor innan saneringen planeras att starta och innehålla uppgifter om skyddsåtgärder för att skydda boende samt hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten. Efter avslutad sanering ska en skriftlig rapport sändas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapporten ska bland annat innehålla en redovisning av omhändertagen mängd farligt avfall. Material som är förorenat av PCB ska omhändertas som farligt avfall. Endast godkända transportörer får transportera avfallet.

Krav på åtgärdsplan

Om PCB överstigande 50 mg/kg påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att upprätta en åtgärdsplan som bland annat beskriver när sanering ska utföras samt hur det PCB-haltiga materialet ska omhändertas. Åtgärdsplanen ska skriftligen redovisas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Dessa fogar ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Möjlighet till dispens

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att medge dispens om att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmaste följande åren. Andra motiv för att kunna få dispens kan vara att massan sitter mycket svåråtkomlig, att det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt eller att det finns andra särskilda skäl.

Mer information hittar du på webbplatsen "Sanera PCB" och Svenska Fogbranschens Riksförbund.

PCB är farligt avfall

Läs mer om farligt avfall

Dela: