Regler för stadsodling

Utformning

Solna stad har, med inspiration från Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm, valt att initialt endast tillåta stadsodling i särskilt avsedda odlingslådor. Lådorna ska ha har måtten 245 x 160 cm och en höjd av ca 50 cm. Måttavvikelser är tänkbart om motiv finns. En odlingslåda delas in i fyra separata odlingslotter. Lådorna ska ha en horisontell överkant och vara tillverkade av trä. Om impregnerat virke användas får det inte innehålla arsenik, krom eller koppar. Odlingslådorna får målas men kulör ska då följa Solna stads gestaltningsprogram (PDF-dokument, 6,3 MB).


Stadsodling i Hagalund Foto: Solna stad

Frilandsodling kan bli tillåtet på sikt om odling i odlingslådor faller väl ut. Detta ställer dock större krav på markundersökningar och provtagningar eftersom marken kan vara förorenad.

Avgränsning och tillgänglighet

Odlingsområdet får inte göras otillgängligt för allmänheten. En inhägnad för att definiera området eller hålla skadedjur ute kan i vissa fall tillåtas, men då ska det finnas minst en olåst grind genom vilken allmänheten har fritt tillträde till platsen.

Förvaringslåda för trädgårdsredskap mm

En låda för förvaring av trädgårdsredskap kan vid överenskommelse med Solna stad få ställas i direkt anslutning till platsen för odling. Boden ska vara så liten som möjligt och brukaren ansvarar i erforderliga fall för ansökan om bygglov.

Odling

Odlingarna ska alltid vara väl omhändertagna. Brukaren ansvarar för att komplettera med mer växtjord vid behov. Det som odlas tillfaller brukaren och får inte plockas av någon annan. Örtartade växter och mindre buskar får odlas men träd är inte tillåtet. Växter som är kända för att vara allergiframkallande ska undvikas, t.ex. växter som sprider frömjöl med vinden.

Kompostering

Kompostering av trädgårdsavfall är något som uppmuntras men kräver liksom odlingslådorna markupplåtelse. Komposteringen får inte medföra olägenhet för omgivningen. Hushållsavfall får inte komposteras på platsen.


Kompostering i Hagalunds koloniträdgårdsförening Foto: Nils Forsberg, Solna stad

Vatten

Brukaren ansvarar för och bekostar all bevattning. Lämpligen väljs en plats där vatten finns att tillgå på ett enkelt sätt, t.ex. intill ett vattendrag, vattensamling eller liknande. Om möjligheten finns och föreningen så önskar kan staden ordna kommunalt vatten till självkostnadspris.

Gödsling och bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel får inte användas. Väl brunnen naturgödsel är tillåten men det får inte bli en olägenhet för övriga nyttjare av platsen.

Täckning av odlingsytor

Endast organiska material, t.ex. markdukar av kokosfibrer och jute, är tillåtna för täckning av odlingsytorna. Plast får inte användas som täckningsmaterial.

Försäljning

Stadsodling får inte drivas i kommersiellt syfte. Försäljning av blommor, grönsaker mm som odlats är därför inte tillåten.

Renhållning och skötsel av stadsodlingen

Platsen ska vara välstädad och ge ett vårdat och prydligt intryck. Brukaren ansvarar för all renhållning i direkt anslutning till anläggningen. I de fall komposteringsmöjlighet saknas ansvarar brukaren även för all borttransport av det växtavfall som genereras, och vid behov även för trimning av gräs och rensning av ogräs utmed den egna odlingslådan.

Skadegörelse

Den som äger blomlådorna ansvarar vid behov för klottersanering och eventuella reparationer. I de stadsodlingar som iordningställs av Solna stad är det tekniska förvaltningen som ombesörjer detta. Brukaren ansvarar för återställning av växtbäddar och växtmaterial efter eventuell åverkan.

Sanitära faciliteter

Eftersom stadsodling bedrivs i stadsnära läge bedömer förvaltningen att det generellt inte behöver anordnas sanitära faciliteter.

Trafik

Odlingsverksamheten ger inte brukaren någon utökad rättighet att framföra fordon på plats som inte är avsedd för detta.

Avveckling

Vid avveckling av odlingsverksamheten, oavsett om det är på brukarens initiativ eller förvaltningens, ansvarar brukaren för att återställa platsen till det skick den var då verksamheten startade. Om odlingen bedrivits i någon av förvaltningens odlingslådor så ska låda och växtjord lämnas kvar. Om det är brukaren som iordningställt odlingslådan så ska även denna avlägsnas och marken där den stått återställas.

Dela: