Att starta en egen stadsodling

Om intresse finns för att på egen hand iordningställa stadsodling på någon annan plats i Solna så välkomnas det. Då ska en ansökan om markupplåtelse för stadsodling lämnas till Polismyndigheten i Stockholms län. Denna typ av upplåtelse är avgiftsbefriad men ges i Solna endast till ideella föreningar.

För att få en markupplåtelse krävs också att förvaltningen bedömer vald plats som lämplig och att förvaltningens krav i övrigt uppfylls. Exempel på lämpliga beskrivs i anvisningen.

Stadsodling som initieras av medborgare

Om önskemål finns om att starta ytterligare stadsodling i Solna, utöver de som tillhandahålls av tekniska förvaltningen, så välkomnas detta. Tillstånd ges i Solna stad genom markupplåtelse för stadsodling. Denna typ av upplåtelse är avgiftsbefriad men ges endast till ideella föreningar. Den förening som fått upplåtelse för stadsodling ansvarar för att bekosta och iordningställa överenskommet antal odlingslådor med växtbäddar. Föreningen ska vara öppen för alla så att vem som helst kan ställa sig i kö för att bli medlem med möjlighet att odla. Om föreningen inte följer tekniska förvaltningens regler kommer upplåtelsen inte att förnyas.

Att bilda en ideell förening

För att bilda en ideell förening krävs att minst tre personer går samman och väljer ett föreningsnamn, skriver stadgar och utser en styrelse. För att skriva avtal med Solna stad krävs också att föreningen är registrerad hos skatteverket. På skatteverkets hemsida finns mer information om vad som bör finnas med i stadgarna mm. Läs mer på: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar.html

Ansökan om markupplåtelse för stadsodling

Ansökan görs hos Polismyndigheten i Stockholms län. Till ansökan ska bifogas en karta med en markering av den plats som ansökan gäller och en beskrivning av hur föreningen avser att hantera stadens krav på verksamheten. Polisen kommer att vidarebefordra ansökan till tekniska förvaltningen för att få ett uttalande. Ansvarig tjänsteman på förvaltningen kan i samband med detta komma att kontakta sökanden. Efter avslutad handläggning går ärendet tillbaks till Polisens tillståndsgrupp som sedan utfärdar ett eventuellt tillstånd.

Ansvar vid skada

Oavsett vem som iordningställt stadsodlingen är det brukaren som ansvarar för att allt arbete utförs av lämpade personer med nödvändiga instruktioner om arbetsuppgifternas art och utförande och om de verktyg och maskiner som kan komma att användas. Förvaltningen svarar inte för eventuell skada till följd av arbetets utförande.

Brukaren är också ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållas på stadens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man.


Dela: