Lilla Värtan

En liten del av den stora saltsjöviken Lilla Värtan finns i Solna, öster om Ålkistan och söder om Stocksundet. Ön Bockholmen ligger i Lilla Värtan i Solna. Vattenförekomsten Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken.


Lilla värtan.

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav: Ska år 2027 uppnå måttlig ekologisk status

Tillrinningsområdet delas av Stockholm, Danderyd, Lidingö och Solna.

Halterna av fosfor och kväve är mycket höga. Halterna av kvicksilver och koppar i sedimenten är höga, medan övriga metallhalter är låga eller måttliga. Vattenmyndigheten bedömer att Lilla Värtan är så pass påverkad av hamnverksamheten, och att samhällsnyttan av den är så stor, att man ställer ett mindre strängt krav och vattenförekomsten behöver bara uppnå måttlig ekologisk status men får ej försämras.

Dela: