Igelbäcken

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Edsviken vid Ulriksdals slott . Bäcken är lagd i kulvert (stort rör) under det område i Järfälla som tidigare utgjordes av Barkarby flygplats.


Igelbäcken i Ulriksdals slottspark.

Ekologisk status: God ekologisk status
Kemisk status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav: Får ej försämras från god ekologisk status

Uppströms Akallavägen kommer det största biflödet, Djupanbäcken, från sjön Djupan i Sollentuna. Medelvattenföringen i Igelbäcken är drygt 100 l/s. Flödet är litet under sommaren och dricksvatten tillsätts därför av Stockholm Vatten. Maximal vattenföring kan uppgå till ca 1000 l/s.

Igelbäcken med omgivande naturområde är mycket värdefull för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och rekreation. Kommunala naturreservat och ett kulturreservat har upprättats för att skydda dessa värden i Järfälla, Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg och Solna.

I Solna rinner bäcken in vid T-banebron och flyter sedan långsamt genom dalgångens flacka gräsmark i Västerjärva och Överjärva. Här har projekt genomförts med att återmeandra bäcken, skapa en mindre våtmark samt plantera kantzoner med träd och buskar. I Sörentorp är marken brantare och vattnet forsar fram över stenar och trädrötter. Här trivs t ex strömstaren. Bäcken blir sedan lugnare och ringlar sakta fram genom Ulriksdals slottspark under skuggande lövträd. I Igelbäcken respektive vid Igelbäckens mynning i Edsviken lever de i Sverige sällsynta fiskarterna grönling och nissöga. Även bävern har etablerat sig längst med bäcken.

Igelbäckens vatten är relativt näringsrikt med måttligt höga halter av fosfor och kväve. Metallhalterna är låga till måttligt höga. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). En industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial. Det sprids till miljön via läckage från varor och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter.

Samarbete

Ett samarbete kring Igelbäcken med tillrinningsområde pågår sedan länge mellan berörda kommuner, länsstyrelsen med flera. Samverkan sker kring miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvalitén, biotoper och vattentillgång.

Hydrologiska fakta
Avrinningsområdets yta: 2900 ha
Totallängd: 10 km
Medelvattenföring: 45 l/sek

Dela: