Edsviken

Edsviken delas av Solna, Danderyd och Sollentuna. Den har ett stort natur- och rekreationsvärde och vikens bräckta vatten utgör en unik miljö för växter och djur. I Solna ingår Edsviken i Kungliga nationalstadsparken och tillrinningsområdet utgörs här främst av grönområden, så som Ulriksdals slottspark och Ulriksdals naturreservat. Det finns flera strandbad, och flera båtklubbar i Edsviken.


Edsviken, Stocksundet.

Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav: Ska år 2027 uppnå god ekologisk status

Via Stocksundet har Edsviken förbindelse med Lilla Värtan. Viken är djup och vid Stocksundet finns en hög tröskel mellan Edsviken och Lilla Värtan, vilket bidrar till att vattenomblandningen är dålig. Igelbäcken ingår i tillrinningsområdet och rinner ut i viken vid Ulriksdals slott.

I Edsviken har 13 fiskarter fångats vid provfiske.Aborre och mört har dominerat fångsten, både i antal och vikt, vid alla provfisketillfällen. Tillkomna arter vid provfiske 2015 jämfört med tidigare provfisken var öring och strömming. Det görs utsättningar av öring i Edsviken som denna med största sannolikhet härstammar ifrån. Utöver de arter som fångades i näten finns även Nissöga konstaterad i viken vid Ulriksdals slott.

Tillrinningsområdet delas av Sollentuna, Danderyd, Solna, Stockholm, Sundbyberg och Järfälla. Edsviken är näringsrik och har höga halter av fosfor och måttligt höga halter av kväve. I bottenvattnet i de djupaste delarna uppstår tidvis syrebrist med svavelvätebildning som följd. Det leder till att fosfor frigörs ur sedimenten. Sedimenten innehåller höga halter av nickel och koppar, måttligt höga halter av krom och zink samt låga halter av bly, kadmium och arsenik.

Samarbete

Ett samarbete kring Edsviken med tillrinningsområde pågår mellan berörda kommuner, länsstyrelsen med flera, när det gäller miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Hydologiska fakta

Avrinningsområdets yta: 6 200 ha
Sjöyta: 360 ha
Sjövolym: 28 800 000 m3
Största djup: 20 m
Medeldjup: 8 m

Dela: