Renare vatten i Brunnsviken

Brunnsviken är idag en övergödd sjö, med höga halter av både kväve och fosfor i vattnet. Det finns även förhöjda koncentrationer av flera miljögifter i vatten och sediment. Med sikte på det vattendirektiv som EU har tagit fram för god vattenkvalitet i havsvikar och vattendrag senast 2027, har Solna stad därför tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram med konkreta insatser för att minska föroreningarna och höja vattenkvaliteten i Brunnsviken. Det är också en del i ett gemensamt arbete tillsammans med Stockholm och Sundbyberg.

Solna stads åtgärdsprogram för förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken presenterar sju platsspecifika åtgärder för att hantera föroreningar som kommer med dagvatten från såväl befintlig som planerad bebyggelse. Dessutom innehåller åtgärdsprogrammet ett antal andra löpande åtgärder som ska genomförs när något nytt byggs eller något befintligt byggs om. Åtgärderna ingår i ett kommungemensamt åtgärdsprogram som Solna, Stockholm och Sundbyberg tar fram tillsammans för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.

Pågående åtgärder för förbättrad vattenkvaliten i Brunnsviken

Just nu pågår arbetet med ett antal åtgärderna som finns i åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. Dess åtgärder är ett viktigt led för förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken. Nedan kan du läsa mer om pågående åtgärder.

Dagvattendamm i södra Råstasjöparken

En dagvattendamm är just nu under planering på södra sidan om Råstasjön. Dagvattendammen kommer att rena bort stora mängder med tungmetaller och näringsämnen i dagvatten, det vill säga vatten från Solnas vägar och andra hårdsgjorda ytor, som kommer från Råsunda. Idag går vattnet via en dagvattenledning ut orenat direkt i Råstasjön vilket påverkar Råstasjön, och i längden Brunnsvikens, vattenkvalitet negativt. I den planerade dagvattendammen kommer dagvattnet från Råsunda renas genom att partiklar och föroreningar sjunker ner på botten av dagvattendammen innan de når Råstasjön. En visionsskiss finns nedan. För mer information, kontakta Solna stad.

Klicka här för att se bilden i större format (PDF-dokument, 4,1 MB).

Dagvattendamm i östra Bergshamra

En dagvattendamm är just nu under planering på östra Tivoliudden i Bergshamra. Dagvattendammen kommer rena stora mängder förorenigar och näringsämnen i dagvatten, det vill säga vatten från Solnas vägar och andra hårdsgjorda ytor, som kommer från Bergshamra. Idag går dagvattnet ut orenat direkt i Brunnsviken vilket påverkar Brunnsvikens vattenkvalitet negativt. Dagvattendammen i östra Bergshamra kommer att bestå av en längre slingrande dagvattendamm där föroreningar och näringsämnen i dagvattnet på flera ställen kan sjunka till botten innan de når Brunnsviken. För mer information, kontakta Solna stad.

Dela: