Mälaren-Ulvsundasjön

I vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön ingår också Bällstaviken och Karlbergssjön. Detta är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Klara sjö. Avrinningsområdet delas av Solna, Sundbyberg och Stockholm. Området är mycket viktigt för rekreation och inom Solna finns strandnära områden med höga naturvärden.


Karlbergssjön, som är en del i Ulvsunda vattenförekomst.

Ekologisk status: Måttlig
Kemisks status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav: Ska år 2021 uppnå god ekologisk status

Runt hela vattenområdet finns strandpromenader, fritidsbåtshamnar och goda villkor för fiske. Ulvsundasjön har ett väl känt bra fiske efter gös, gädda och stor abborre.

Ulvsundasjön har ett rikt fisksamhälle med de vanligaste sjöfiskarterna som förekommer i Mälaren. Vid provfiske 2015 fångades nio olika fiskarter vilka var abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gös, mört, nors och sarv. Både i antal och vikt var abborre den vanligast förekommande fiskarten. Av de fångade fiskarterna fanns såväl yngre som äldre fiskar vilket tyder på att fiskarnas lek- och uppväxt fungerar.

Inventering av stormusslor har gjorts i Karlbergssjön och där hittades två arter, allmän dammussla (Anodonta anatina) och den relativt sällsynta arten äkta målarmussla (Unio pictorum).

Mälaren-Ulvsundasjön är näringsrik med höga fosforhalter och måttligt höga till höga kvävehalter. Det största tillflödet kommer från Bällstaån, som har ett utpräglat urbant tillrinningsområde, vilket bidrar till att Bällstavikens vatten är mer näringsrikt än Ulvsundasjöns. I övrigt påverkas vattnet huvudsakligen från bebyggda områden i Solna, Stockholm och Sundbyberg. Hela Bromma flygplats ingår i tillrinningsområdet. I bottensedimentet har höga halter av föroreningar påträffats.

Samarbete

Ett samarbete kring Bällstaviken, Ulvsundasjön och Karlbergssjön med tillrinningsområden pågår mellan berörda kommuner, när det gäller miljöövervakning och för att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Hydrologiska fakta

Avrinningsområdets yta: 1 110 ha
Sjöyta: 151 ha
Sjövolym: 11 174 000 m3
Största djup: 16 m ( I Ulvsundasjön)
Medeldjup: 7,4 m

Dela: