Träd i staden

Stadens entreprenörer genomför årligen beskärning av park- och gatuträd. Då många ansöker om fällning och beskärning av träd på stadens mark är handläggningstiden lång. Handläggningstiden för ej akuta träd är normalt upp till ett halvår, så vill du ansöka om trädfällning bör du vara ute i god tid.

Miljöeffekter

Träden i Solna bidrar till vår miljö på många positiva sätt. Utöver den estetiska värden de besitter så utjämnar de klimatet över året, dämpar vindar och tar hand om dagvatten och skadliga partiklar. Träden fungerar också som boplatser för fåglar, djur och insekter. Dessutom omsätter stads- och parkträden mängder av koldioxid.

Trädfällning

För önskemål om trädfällning eller beskärning av träd på stadens mark, vänligen använd dokumentet Ansökan om trädfällning (Word-dokument, 56 kB). Rapportering av så kallade riskträd, träd som påtagligt riskerar att skada person eller egendom, ska i första hand ske med en felanmälning genom stadens kontaktcenter.

Nedtagning av döda almar eller andra skadade/döda träd är ett ständigt pågående arbete där Solna stad alltid prioriterar de som bedöms vara farligast.

Träd som inte tas ned

Solna stad får in en stor mängd önskemål om nedtagning av träd. Om staden skulle tillmötesgå alla önskemål som inkommer skulle detta innebära att staden på lång sikt skulle bli en betydligt mindre grön plats än det är idag. Solna Stad tar aldrig ner träd som är skyddade på något sätt om inte särskilta skäl föreligger. Stadens träd fälls eller beskärs därför normalt inte av följande anledningar:

 • trädet skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt
 • nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning
 • misstanke om att träd hindrar signal till TV-mottagare eller liknande
 • trädet är inte estetiskt tilltalande

Träd på tomträtt

Förutsatt att trädet inte omfattas av något skydd så gäller det som angivits i upprättat tomträttsavtal. Normalt sett ska nedfällning av träd ansökas hos staden. Om inget anges om detta i avtalet så gäller att träd är en del av marken och hanteras som tomträttsinnehavaren behagar avseende fällning eller beskärning. Tomträttsinnehavaren bekostar godkänd trädfällning på tomträtter.

Träd på privat mark

Förutsatt att trädet inte omfattas av något skydd eller att något annat avtalats så ligger beslut om eventuella åtgärder hos fastighetsägaren. Något tillstånd från Solna stad behövs då inte. Staden bekostar inte trädfällning eller andra åtgärder på privat mark.

Träd i Kungliga nationalstadsparken

Alla träd i Nationalstadsparken över en viss storlek är skyddade. Skyddet ser lite olika ut beroende på om det ligger på detaljplanelagd mark eller inte. På detaljplanelagd mark gäller en tilläggsplan för trädskydd.
Enligt tilläggsbestämmelser får träd över dessa dimensioner inte skadas eller fällas utan marklov:
 • Ek, alm, bok, avenbok, fågelbär, vildapel, rönn, oxel och hägg med en omkrets över 60 cm på en höjd av en meter ovan mark.
 • Ask, lind, sälg, gran, pil och al med en omkrets på över 95 cm på en höjd av en meter ovan mark.
 • Alla övriga träd med en omkrets på över 125 cm på en höjd av en meter ovan mark.
 • Hasselknippen med en total omkrets vid roten på över 300 cm.

Utanför detaljplanelagt område finns vid åtgärder kring skyddsvärda träd krav på anmälan för samråd till Länsstyrelsen. Med skyddsvärda träd avses:

 • Döda eller levande träd med en stamomkrets över 125 cm (cirka 40 centimeter i diameter) mätt i brösthöjd
 • Ihåliga träd med mulm i huvudstammen (mulm = murkna vedrester med mera som smulats till en näringsrik massa som är viktig föda åt många insektsarter)
Följande åtgärder kräver anmälan om samråd:
 • Fällning
 • Kraftig beskärning
 • Bortforsling eller upparbetning av grova stammar (125 cm i omkrets)
 • Grävning, uppläggning av massor eller hårdgörande av ytor, körning med tunga fordon, uppställning av bodar eller maskiner under träden.

Så gör du en felanmälan

Har du synpunkter på stadens träd eller har du uppmärksammat skadade eller döda träd kan du göra en felanmälan. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Du kan också höra av dig till stadens kontaktcenter på nummer 08-746 10 00. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs!

Du hittar mer information under "Frågor och svar".

Dela: