Frågor och svar

Parker och grönområden

 1. En granne sköter inte sin vegetation och nu utgör den en fara. Vad gäller?

  Att en trädgård ser ovårdad är normalt inget Solna stad agerar utifrån men om vegetationen blivit så förvuxen att den utgör en fara, exempelvis genom att skyltar eller belysning skyms eller skymmer sikten, kontaktar Solna stad fastighetsägaren och ber dem åtgärda problemet. Om fastighetsägaren underlåter sig att åtgärda problemet gör Solna stad det på fastighetsägarens bekostnad. Mer om vad som gäller för vegetation på privat mark finns att läsa här.

 2. Det finns ett träd på stadens mark som är en fara. Vad kan vi göra?

  Om ett träd utgör en akut fara för personer eller egendom är Solna stad tacksamma om en felanmälan görs genom stadens kontaktcenter. Trädet kommer då omgående att besiktigas. Vid behov tas trädet ner utan dröjsmål.

 3. Det står ett träd på kommunens mark som utgör en olägenhet för intilliggande fastigheter eller andra. Trädet behöver tas bort eller beskäras. Vad gäller?

  Frågan styrs ytters av Jordabalken och kommunen väger alltid det allmänna intresset mot det enskilda och är restriktiv när det gäller fällning av träd.

  Solna stad får in en stor mängd önskemål om nedtagning av träd. Om staden skulle tillmötesgå alla önskemål som inkommer skulle detta innebära att staden på kort tid skulle bli en betydligt mindre grön plats än det är idag. Träd på kommunal mark fälls eller beskärs därför normalt inte av följande anledningar:

  • trädet skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt
  • nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning
  • misstanke om att träd hindrar signal till TV-mottagare eller liknande
  • trädet är inte estetiskt tilltalande

  Om du vill ansöka om borttagande eller ansning av ett träd på kommunens mark kan du göra det med denna blankett (Word-dokument, 56 kB).

 4. Hur arbetar staden med att ta bort björnlokor?

  Björnlokor är ett stort problem i Solna liksom i de flesta andra kommuner. Kända bestånd bekämpas mekaniskt innan de fått fröställningar, vilket ofta blir flera gånger per säsong. Solna stad välkomnar information om nya bestånd så att dessa kan inkluderas i vårt åtgärdsprogram.

  Här gör du en felanmälan.

 5. Hur kan jag avgöra om det är Solna stad som ansvarar för ett visst träd eller inte?

  Solna stad ansvarar huvudsakligen för träd som står på allmän platsmark, det vill säga träd som står på mark som är allmänt tillgänglig. Träd som står på fastighetsmark ansvarar respektive fastighetsägare för. Ett enkelt sätt att avgöra om ett träd står på fastighetsmark eller inte är att gå in på www.hitta.se. Funktionen är inte exakt men ger oftast en bra fingervisning.

 6. Hur ofta töms stadens papperskorgar?

  De papperskorgar som ägs och förvaltas av staden töms regelbundet med olika intervaller. Intervallerna baseras på en bedömning av hur snabbt de olika papperskorgarna fylls.

  Vi välkomnar felanmälningar på papperskorgar som är överfulla. Här gör du en felanmälan.

 7. På vilka sätt kan träd vara skyddade?

  Träd kan vara skyddade i detaljplan. Skyddet kan gälla specifika träd eller samtliga träd inom ett visst område. Om träd ligger i Nationalstadsparken, det vill säga i princip all mark i Solna öster om E4, gäller att alla träd över en viss storlek är skyddade. Träd kan vara skyddade av reservatsbestämmelser. I Solna finns två naturreservat: Igelbäckens naturreservat (PDF-dokument, 142 kB) (kommunalt), och Ulriksdals naturreservat (statligt). Träd kan vara skyddade genom artskyddeller fridlysningom det står värd för någon annan art som har ett generellt skydd, tex mistel eller någon skyddad insekt.Träd kan även omfattas av strandskydd, naturminne eller biotopskydd, som bland annat innefattar alla alléer eller byggnadsminne. För åtgärder som kan skada särskilt skyddsvärda träd ska anmälan om samråd göras till länsstyrelsen.

 8. Sker alltid återplantering då staden tar ner ett träd?

  Träd som tas ned i gatumiljö ska ersättas om det inte finns särskilda omständigheter som gör att platsen är olämplig för träd. Träd som tas ned i parkmiljö ska i regel också ersättas men det är en bedömning från fall till fall. I områden klassade som naturmark råder naturlig succession och nedtagna träd ersätts i allmänhet inte.

 9. Vad gör jag om jag hittar skadade eller döda träd?

  Upptäcker du att det finns ett dött eller skadat träd får du gärna göra en felanmälan till Solna stad. Vi kan då åka ut till platsen och göra en bedömning.

  Stad tar inte bort träd som exempelvis skymmer ljus eller skräpar ner. Det handlar alltså endast om träd som är sjuka, döda eller har risk att skada någon.

  Här gör du en felanmälan.

 10. Vad gör jag om jag upptäcker ett träd som är uppenbar risk för skada på person eller egendom?

  Rapportering vid så kallade riskträd, träd som påtagligt riskerar att skada person eller egendom, ska i första hand ske med en felanmälning genom stadens kontaktcenter.

  Här gör du en felanmälan.

 11. Vi arrenderar mark av Solna stad och vill beskära träd. Vad gäller?

  Förutsatt att trädet inte omfattas av något skydd så gäller det som angivits i upprättat arrendeavtal. Om inget anges om detta i avtalet så gäller att arrendatorn ska be Solna stad om lov för att genomföra fällning eller beskärning. Man ska då använda Solnas för ändamålet upprättade blankett (Word-dokument, 56 kB).

 12. Vi vill ta ner eller beskära träd på vår egen tomt. Vad gäller?

  Förutsatt att trädet inte omfattas av något skydd så beslutar fastighetsägaren i dessa frågor. Något tillstånd från Solna stad behövs inte.

 13. Vi vill ta ner eller beskära träd på vår tomträtt. Vad gäller?

  Förutsatt att trädet inte omfattas av något skydd så gäller det som angivits i upprättat tomträttsavtal. Om inget anges om detta i avtalet så gäller att träd är en del av marken och hanteras som tomträttsinnehavaren behagar avseende fällning eller beskärning.

Dela: