Faunadepå - viktig bostad för många djur och växter

Ett sätt att gynna arter som behöver död ved är att skapa så kallade faunadepåer. En faunadepå kan se ut på många olika sätt, en stock eller en hög med kvistar och grenar. Döda träd och murken ved är livsviktigt för många växter och djur.

Många arter i Sverige är beroende av död ved för sin överlevnad. Många hotade insekter, främst skalbaggar, steklar och tvåvingar är helt beroende av murken ved och ihåliga träd. Även andra småkryp och fåglar utnyttjar depån för att söka föda eller som igelkotten för att bygga bo i.

Med rätt placerade faunadepåer kan vi på både ett enkelt och billigt sätt hjälpa många arter som lever av död ved, under bark och i svampar som växer på trädet. En faunadepå kan bestå av både grövre och klenare stockar samt grenar och kvistar.

Faunadepå i Solna markerad med stadens informationsskylt. Foto: Solna stad

Dela: