Växter runt Råstasjön

Vid Råstasjön finns många olika livsmiljöer för växter och djur, vilket ger förutsättningar för en mångfald av arter. Så många som 465 växtarter hittades vid en inventering av Råstasjöns naturreservat 2016–2017.


Dårört (Foto: Solna stad)

Mest känd sedan tidigare är naturreservatets lundflora, med bland annat blåsippa, gulsippa, liljekonvalj, trolldruva och ormbär. Vissa växter trivs där det är blött, andra där det är torrt, vissa trivs i solsken och andra i skugga, vissa trivs på näringsfattig mark och andra där det är mycket näring, vissa trivs där växterna slås av och samlas in och vissa trivs där marken störs med jämna mellanrum.

28 av inventeringens växtarter har inte tidigare rapporterats från Solna. Fyra nationellt rödlistade arter hittades, bland annat vattenväxten uddnate, och totalt ett 60-tal arter som är mer eller mindre sällsynta för södra Uppland. Rapporten "Växtlivet i Råstasjöområdet" (till höger) beskriver de ekologiska och historiska förutsättningarna för olika växter. Alla artfynd finns i bilaga 1.

Den historiska markanvändningen, tillsammans med senare tiders markanvändning och skötsel, har betydelse för vilka växter som finns här idag. Gullviva, som idag finns sparsamt i området, är ett exempel på växt som gynnas av den historiska markanvändningen slåtter och bete. Genom att titta på gamla kartor och flygbilder kan man se hur området kring Råstasjön har förändrats över tid, från ett öppet jordbrukslandskap med glest trädklädda beteshagar, slåtterängar och åkrar till den parkmark, lövskog och ruderatmark (störd mark) som finns här idag.

Tvärt emot vad man kanske tror är de grusade områdena i östra och norra delarna av naturreservatet artrika. Under början och mitten av 1990-talet fylldes marken här upp med hushållssopor och fyllnadsmassor. Senare användes den som uppställningsplats och för andra liknande verksamheter. Den typ av växter som trivs här kallas ruderatväxter och är de första växterna som kommer upp när markan har grävts om eller störts på annat sätt. Dessa arter har liten förmåga att konkurrera med andra växter om ljus och andra växtförutsättningar och försvinner därför från platsen när marken inte störs regelbundet. På de störda markerna vid Råstasjön hittades 40 % av områdets växtarter, bland annat den rödlistade arten etternässla.

Vattenväxten hornsärv trivs i Råstasjön och har stor betydelse för sjöns ekosystem. Hornsärven har inga rötter, utan tar sin näring direkt från vattnet, vilket är bra för att dämpa effekterna av övergödning. Växten är också till nytta för djurlivet i sjön. En del vattendjur kan lägga ägg på hornsärven och fiskyngel kan hitta gömställen bland bladen.

Dela: