Solnas tallar

Tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i stadsmiljön och nu har fyratusen solbelysta tallar i Solna kartlagts och presenteras i en unik 3D-modell. Projektet är en del i arbetet med hållbar stadsutveckling och kommer att utvecklas med fler av Solnas trädarter framöver.

Lanskapet av tallar i Solna har under 2017–2018 karterats och analyserats med en ny digital karteringsmetod baserat på laserscanning och infraröda ortofoton. I analysen har fokus särskilt legat på solbelysta tallar lämpliga för insekten reliktbock.Totalt hittades omkring femtontusen tallar. Av dem är nästan 4000 solbelysta tallar som vid kontroller i fält sågs ha tydliga tecken på höga naturvärden.

En unik 3D-modell gör det möjligt att ta en digital promenad bland stadens tallar och få en överblick över den biologiska mångfalden i både natur- och stadsmiljö (se länk till höger). I 3D-modellen kan du också se spridningsamband och var tallticka samt spår av reliktbock och svart praktbagge hittades vid fältinventering. Resultaten redovisas också i rapporten "Tallnätverk för reliktbock i Solna". Uppdraget från Solna stad har utförts av Calluna AB i samverkan med Geografiska Informationsbyrån.

Stor betydelse för biologisk mångfald

Solnas tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i staden. Många tallar är grovstammiga och gamla, ofta uppåt 150 år. Tidigare har över 200 år gamla tallar hittats i Solna, vid provborrning i träd. Gamla tallar är en viktig livsmiljö för olika slags arter av bland annat svampar, lavar och insekter – och de stadigare exemplaren behövs också för rovfåglarnas bon.

Skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge lever i gamla, solbelysta tallar och är tillsammans med svampen tallticka så kallade "signalarter" – de signalerar om höga naturvärden. Förekomst av signalarterna presenteras även i 3D-modellen, som ett resultat av den fältinventering som genomförts. Reliktbock och tallticka är "nära hotade", enligt den nationella rödlistan över hotade arter.

En mer sammanhållen stad för små djur

Särskilt många solbelysta gamla tallar finns i Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat, men karakteristiskt för Solna är ett stort antal värdefulla tallar mitt i stadsbebyggelsen. På "rätt plats" kan även små tallområden ha stor betydelse som så kallade "stepping stones", genom vilka djur kan förflytta sig mellan olika större områden. Stepping stones är viktiga för att behålla artrikedomen och den genetiska variationen. Exempelvis knyts olika tallområden i Bergshamra ihop genom en liten talldunge vid Gamla vägen, och tallar i Hagalund knyter ihop Råsundas tallar med tallar i Huvudsta och Stockholms norra begravningsplats.

Fortsatt utveckling – ekar och lindar härnäst

3D-modellen har tagits fram av Calluna AB i samverkan med Geografiska Informationsbyrån, som nu kommer att fortsätta utveckla applikationen med innovationspengar från Naturvårdsverket, i samarbete med Solna stad och Uppsala kommun, genom projektet "Webbapplikation för samarbete och synliggörande av trädens värden för hållbar stadsutveckling och förvaltning av stadens gröna infrastruktur". Det betyder bland annat att tallarna i Solnas 3D-modell kommer att få sällskap av andra värdefulla trädarter som ekar och lindar framöver.

Dela: