Solnas tallar

Hur hänger Solnas landskap ihop för värmeälskande tallinsekter? Lanskapet av tallar i Solna har under 2017–2018 karterats och analyserats med en ny digital karteringsmetod. Nästan 4000 solbelysta tallar hittades och vid kontroller i fält sågs tydliga tecken på höga naturvärden.

Solnas tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i staden. Många är grovstammiga och gamla, ofta uppåt 150 år. Tallar på över 200 år har tidigare hittats i Solna, vid provborrning av träd. Gamla tallar är livsmiljö för olika slags arter av bland annat svampar, lavar och insekter. Gamla, stadiga tallar behövs också för rovfåglarnas bon.

I Solna finns skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge. Båda arterna lever i gamla, solbelysta tallar och signalerar om höga naturvärden. De är "signalarter". Tallticka är en annan signalart i Solna, som lever på gamla tallar. Reliktbock och tallticka är "nära hotade", enligt den nationella rödlistan över hotade arter.

I Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat finns många solbelysta gamla tallar. Karaktäristiskt för Solna är att värdefulla tallar även finns mitt inne bland bebyggelsen. På "rätt plats" kan även små tallområden ha stor betydelse som så kallade "stepping stones", genom vilka djur kan förflytta sig mellan olika större områden. Stepping stones är viktiga för att behålla artrikedomen och den genetiska variationen. Exempelvis knyts olika tallområden i Bergshamra ihop genom en liten talldunge vid Gamla vägen, och tallar i Hagalund knyter ihop Råsundas tallar med tallar i Huvudsta och Stockholms norra begravningsplats.

Tallområden och spridningssamband i Solna har analyserats med inriktning på solbelysta tallar lämpliga för reliktbock. En 3D-modell av tallnätverket finns tillgänglig i en webbapplikation, där du kan "vandra runt" och se var tallarna står och var spår av reliktbock, svart praktbagge och tallticka hittades vid fältinventering. Resultaten redovisas också i rapporten "Tallnätverk för reliktbock i Solna". Uppdraget från Solna stad har utförts av Calluna AB i samverkan med Geografiska Informationsbyrån.

Webbapplikationen utvecklas vidare av Calluna AB i ett nytt projekt som beviljats statligt bidrag för Stadsinnovationer. Solna stad och Uppsala stad medverkar i projektet.

Dela: