Solnas ek- och lindlandskap

Hur hänger Solnas ek- och lindlandskap ihop för skalbaggar? Under 2014–2016 har Solnas ek- och lindlandskap kartlagts. Omkring 3000 stora träd av ek och lind inventerades i hela staden. Därefter gjordes analyser av hur landskapet hänger samman för arter som lever i gamla ekar och lindar och som behöver flytta mellan olika träd.

Resultatet redovisas i rapporten "Landskapsekologiska analyser för ek- och lindlandskapet i Solna stad". Projektet har genomförts av stadens miljöövervakningsenhet och är delfinansierat av statligt bidrag för lokala naturvårdsåtgärder (LONA). Analyserna utfördes av konsultföretaget Calluna AB.

Analyser gjordes dels för svårspridda arter och dels för arter som kan flyga längre sträckor. Hänsyn har tagits till hinder i form av byggnader och större vägar. Två simuleringar av framtida eklandskap gjordes också. I landskapsanalyserna inkluderades även träd som länsstyrelsen inventerade i Solna 2008.

Hagaparken, Bergshamra med Tivoli samt Ulriksdal–Sörentorp inom Kungliga nationalstadsparken är tre viktiga större ek- och lindområden i Solna. De landskapsekologiska sambanden är på flera punkter svaga och skulle behöva förstärkas. I Råsunda, Skytteholm och Huvudsta finns västra Solnas eklandskap, som består av många mindre områden, uppdelade av bebyggelse och vägar.

Håligheter och döda grenar har betydelse för många arter av skalbaggar, fåglar, fladdermöss, mossor och lavar som lever i träden eller har sina bon eller gömställen där. Trädens egenskaper noterades vid inventeringen och ingår i analyserna.

Ek är det trädslag i Sverige som utgör livsmiljö för flest arter och även lind är värdträd för många arter. Solnas ek- och lindlandskap har betydelse för den biologiska mångfalden i regionen. Bland annat lever den starkt hotade skalbaggen "bredbandad ekbarkbock" i gamla ekar i Kungliga nationalstadsparken och dess närhet, i Solna och Stockholm. Via Tivoli hänger eklandskapet i Solnas östra delar ihop med eklandskapet på Norra Djurgården.

Dela: