Skalbaggar i ek och lind

Bredbandad ekbarkbock är en starkt hotad och mycket sällsynt skalbagge som finns i Solna. Skalbaggen lever i döende och nyligen döda ekar. Ännu en starkt hotad skalbagge som finns i Solna är en avlång barkbagge utan svenskt namn. Insekter som lever i gamla ekar och lindar inventerades i Solna under 2015 och 2016. Resultatet blev artrikt med 63 naturvårdsintressanta arter, varav 24 arter på nationell Rödlista 2015.


Den vackert metallickgröna skalbaggen ädelguldbagge är en rödlistad art som bara hittades i Ulriksdals slottspark. Foto: Stanislav Snäll.

Vedlevande skalbaggar inventerades i 70 träd i Solna för att kartlägga rödlistade och sällsynta skalbaggar som har sin livsmiljö i gamla ekar och lindar. 37 ekar och 33 lindar inventerades. Skalbaggar och andra organismer som lever i gamla ekar tillhör den mest hotade gruppen av djur i Sverige och i Europa. Ek pekas ut som det artrikaste trädslaget i Europa. Även lind är ett viktigt trädslag för många insekter.

Ulriksdals och Karlbergs slottsparker är de två ekmiljöer i Solna där flest naturvårdsintressanta och flest rödlistade skalbaggsarter på ek hittades. Stocksundstorps gård och Tivolihalvön är de två lindmiljöer där flest naturvårdsintressanta och rödlistade skalbaggsarter på lind hittades.

De fyra mest uppseendeväckande fynden är följande arter:

  • Bredbandad ekbarkbock, Plagionotus detritus, starkt hotad (EN)
  • En barkbagge utan svenskt namn, Colydium filiforme, starkt hotad (EN)
  • Brokig svartbagge, Corticeus fasciatus, sårbar (VU)
  • Ristplattbagge, Laemophloeus monilis, sårbar (VU)

Dessa hotade arter hittades under båda inventeringsåren, 2015 och 2016. Fynd gjordes i Ulriksdals slottspark, Karlbergs slottspark, Hagaparken, Stocksundstorps gård, Postterminalen och Ekelund. Här hittades också många andra rödlistade och naturvårdsintressanta arter. Rödlistade arter hittades även i Sörentorp, Jungfrudansen, Ekensbergsparken och grönstråket i Järvastaden.

Inventeringen är ett så kallat LONA-projekt, som till hälften har finansierats av statligt bidrag för lokala naturvårdsåtgärder och till hälften av Solna stad. Inventeringen utfördes av Ento Studio & Research.

Bredbandad ekbarkbock är Solnas kommunart, som tilldelades av miljöministern år 2010.

Skötselråd för artrikedom

  • Bevara gamla ekar och lindar.
  • Spara död ved – städa inte bort döende och döda träd, stammar eller grenar. Träd och grenar som fallit eller som avverkats kan läggas i en så kallad faunadepå som tillför området en värdefull livsmiljö för vedlevande skalbaggar.
  • Ge ekarna sol – avverka snabbväxande träd som skuggar ekarnas stam eller krona, samt träd som växer in i ekarnas och lindarnas kronor. Om det är mycket som behöver tas bort, är det bäst att dela upp åtgärden under en flerårsperiod, för att inte de värdefulla gamla träden får en ljuschock.
  • Planera långsiktigt – se till att det finns även yngre ekar och lindar som på sikt kan ersätta de gamla träden när de dör.

Fler råd om skötsel och åtgärder finns i rapporten.

Dela: