Rovfåglar, ugglor och hackspettar i Solna

Kattuggla, duvhök, sparvhök och fyra arter av hackspett häckar i Solna visar en inventering av rovfåglar, ugglor och hackspettar som genomfördes av staden under 2018. Resultatet visar på att det finns höga naturvärden i Solna, med flera sammanhängande naturområden.


Foto: Duvhökbo i Solna (fotograf: Arvid Löf)

Under inventeringen sågs 36 revir av hackspettar, tre häckningar av duvhök och sex kattugglor. Utöver den vanligaste hackspetten, större hackspett, hittades revir av tre rödlistade hackspettarter: gröngöling, spillkråka och mindre hackspett.

Rovfåglar, ugglor och hackspettar har alla höga krav på sin livsmiljö och kan därför ge en bild av många olika arters behov. Hackspettar skapar dessutom boplatser för andra fåglar och djur som har sina bon i ihåliga träd. Kattuggla och duvhök utför en så kallad ekosystemtjänst – naturens tjänst för människor – då de äter stora mängder råttor, duvor och andra djur som det kan bli för många av i stadsmiljön.

Inventeringen visar att de bästa förutsättningarna för häckning för rovfåglar, ugglor och hackspettar finns i de mest sammanhängande naturområdena, i Kungliga nationalstadsparken, Igelbäckens naturreservat, Råstasjöns naturreservat och Huvudsta-Ulvsundasjön. Grova träd och gammal skog är en förutsättning för de flesta av de inventerade arterna. Kattugglan häckar i ihåliga lövträd och duvhöken bygger gärna bo stadiga tallar. Spillkråkan behöver stora skogsområden, medan gröngöling kan häcka närmare bebyggelsen. Revir av mindre hackspett hittades bara vid Råstasjön och större hackspett hittades i nästan hela Solna.

Fågelinventeringen genomfördes under häckningssäsongen 2018 av Naturföretaget AB, på uppdrag av Solna stad.

Dela: