Groddjur i Solna

På våren träffas groddjuren för att para sig, "leka". Blötängen, i Igelbäckens naturreservat, är en populär "lekplats" för paddor. Flera hundra paddor sågs här våren 2016, när groddjur inventerades i Solna. Blötängen är den bästa platsen i hela Solna för paddornas förökning – ett riktigt paddparadis!

Fyra av länets fem arter av groddjur hittades i Solna: vanlig padda, vanlig groda, mindre vattensalamander och större vattensalamander. Vanligast i Solna är vanlig padda och mindre vattensalamander. Tre groddjursarter hittades vid Blötängen, Tivoli våtmark, Linneaholms dagvattendamm och alkärret intill Järvastaden. Större vattensalamander hittades i dammar vid Överjärva gård.

I Blötängens våtmarksdamm finns vatten under hela våren och sommaren, när många andra små vatten torkar ut. Här kan groddjursrommen utvecklas till yngel och till färdiga minigroddjur som går upp på land. Solna stad anlade våtmarksdammen 2010, med stöd av statligt naturvårdsbidrag (LONA). Groddjur i olika stadier, från rom till färdigbildade landlevande former sågs även vid Tivoli våtmark, som också höll vatten in på sommaren.

Grodor, paddor och vattensalamandrar är tecken på en variationsrik och sammanhängande natur. En sådan miljö gynnar många olika slags djur och växter. Groddjuren behöver våtmarker och dammar för att lägga sina ägg. För att övervintra behöver de frostfria håligheter i marken, vilket ofta finns i gammal skog med grova rötter och block. En inventering av groddjur ger därför information om mer än bara grodor, paddor och vattensalamandrar. Goda groddjursmiljöer är bra för den biologiska mångfalden överlag.

Groddjuren har under lång tid minskat i Sverige och globalt, bland annat för att många av groddjurens livsmiljöer försämrats och försvunnit. Markens användning har ändrats, våtmarker har dikats ur, högtrafikerade vägar skär genom landskapet och dammar har växt igen. Dessutom har många groddjur drabbats av sjukdom.

Alla Sveriges groddjur är fridlysta enligt artskydds­förordningen. Större vattensalamander och dess livsmiljö är dessutom skyddad enligt art- och habitat­direktiven och Bernkonventionen.

Dela: