Fladdermöss i Solna

I Solna finns minst åtta arter av fladdermöss, av totalt tretton arter i Uppland. Solnas fyra bästa miljöer för fladdermöss är Råstasjön med omgivande park, Hagaparken, Ulriksdals slottspark och Huvudsta strand.

Fladdermusfaunan i Solna har kartlagts genom två inventeringar under 2013 och 2014. Råstasjön har med sju arter visat sig artrikast och räknas som ett artrikt område från nationellt perspektiv. Inga rödlistade arter har påträffats, men en individ av den sällsynta arten trollpipistrell (pipistrellus nathusii) påträffades i Ulriksdals slottspark. Hagaparken var det mest individtäta området i 2014 års inventering.

Många fladdermusarter och/eller många individer är ett tecken på stor mångfald av biotoper i en väl fungerande grön infrastruktur. Det visar också på en hög produktion av föda i form av insekter. Samma slags miljöer är goda livsmiljöer för många andra arter också, varför fladdermusinventeringar ger en generell fingervisning om var det finns värdefull natur med hög biologisk mångfald.

Råstasjön inventerades 2013 av Calluna AB (PDF-dokument, 2,7 MB) i samband med ett detaljplanearbete och övriga Solna inventerades 2014 av Ecocom AB, med slutrapport hösten 2015. Ecocoms rapport kan du läsa här. (PDF-dokument, 6,1 MB)

Dela: