Renare vatten i Brunnsviken med ny dagvattendamm i Bergshamra

Solna stad genomför ett omfattande arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Solnas havsvikar, sjöar och vattendrag. Till exempel ska en ny dagvattendamm i Bergshamra bidra till renare vatten i Brunnsviken.

Byggskylt vid dagvattendammen

Arbetet har påbörjats med att anlägga en dagvattendamm i södra Bergshamra. När den står färdig kommer dammen att rena stora mängder föroreningar från Bergshamras dagvatten – alltså regnvatten från vägar och andra hårda ytor. Idag går dagvattnet från Bergshamra orenat i ledningar ut i Brunnsviken och Lilla Värtan, vilket påverkar havsvikarnas vattenkvalitet negativt.

– Dagvattnet från större delen av Bergshamra kommer inte längre kunna rinna ut alldeles orenat i Brunnsviken. Med detta tar vi ett rejält steg mot att Brunnsviken mår betydligt bättre, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

– Dagvattendammen i Bergshamra är en viktig åtgärd för att förbättra Brunnsvikens vattenkvalitet och ekologiska status, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Renare dagvatten till Brunnsviken

Anläggningen består av en längre slingrande dagvattendamm där föroreningar och näringsämnen i dagvattnet kan sjunka till botten på flera ställen i dammen. När dagvattnet sedan renats i dammen går det vidare ut i Brunnsviken. Samtidigt är ambitionen att med dammen skapa en attraktiv plats med möjlighet till rekreation.

Omfattande arbete med förbättrad vattenkvalitet

Solna stad genomför ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens fem vattenförekomster. En viktig åtgärd för Brunnsviken är dagvattendammen i Bergshamra. Brunnsviken är idag näringsrik med höga halter av fosfor och måttligt höga kvävehalter. I bottensedimentet har mycket höga halter av tungmetaller uppmätts, och i dagsläget uppnår inte Brunnsviken god kemisk status och har en otillfredsställande ekologisk status.

Studiebesök vid dagvattendammen
En delegation från Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm och Stockholm Vatten och Avfall besökte dagvattendammen den 25 oktober tillsammans med Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad

Klar sommaren 2020

Dagvattendammen började anläggas i oktober 2019 och kommer att vara klar till sommaren 2020, med full funktionalitet.

Dela: