Nu ska Solnas sjöar, havsvikar och vattendrag bli renare

Sedan 2018 finns ett åtgärdsprogram för bättre vattenkvalitet i Brunnsviken, och nu har kommunstyrelsen beslutat om åtgärder även för renare vatten och minskade föroreningar i Ulvsundasjön, Igelbäcken, Edsviken och Lilla värtan.

Under 2018 beslutade Solna stad om ett åtgärdsprogram med konkreta insatser för att minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. Nu har kommunstyrelsen beslutat om ytterligare två lokala åtgärdsprogram: det ena programmet fokuserar på åtgärder i Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan, medan det andra åtgärdsprogammet gäller Ulvsundasjön.

Elva procent består av vatten

Solna omges till stor del av vatten och elva procent av stadens yta består av sjöar, bäckar och havsvikar. Vattendragen är övergödda med höga halter av näringsämnen, särskilt fosfor. Och det finns även förhöjda halter av miljögifter i vatten och sediment.

Dagvatten, dammar och våtmarker

Programmen lägger fram fem platsspecifika åtgärder för att hantera föroreningar som kommer med dagvatten från såväl befintlig som planerad bebyggelse. Det handlar om insatser för att utveckla dagvattenstråk, dammar, växtlighet och dagvattenledningar längsmed Ulvsundasjön och att förbättra de dagvattendammar och våtmarker som påverkar Edsviken. Dessutom ska ett antal åtgärder genomföras löpande i stadsmiljön vid om- och nybyggnation.

God ekologisk och kemisk status

Målsättningen är att uppnå den goda ekologiska och kemiska status som EU har tagit fram i sitt vattendirektiv, med sikte på 2027. Åtgärdsprogrammen, som beslutades på kommunstyrelsen i Solna den 18 februari 2019, är en del i ett samarbete med grannkommunerna för att förbättra vattenkvaliteten.

Dela: