Höga naturvärden i Solna visar fågelinventering

Rovfåglar, ugglor och hackspettar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i stadsmiljön. En nylig inventering i Solna visar att såväl kattuggla, duvhök, sparvhök som fyra arter av hackspett har revir och häckar i Solna. Det visar på höga naturvärden i staden.

Duvhökbo i Solna (foto: Arvid Löf)
Duvhökbo i Solna (fotograf: Arvid Löf)

Under inventeringen hittades 36 revir av hackspettar, tre häckningar av duvhök och sex kattugglor. Sedan tidigare har en häckning av sparvhök i staden hittats. Utöver den vanligaste hackspetten, större hackspett, hittades revir av tre rödlistade hackspettarter: gröngöling, spillkråka och mindre hackspett.

Visar på höga naturvärden

Rovfåglar, ugglor och hackspettar har alla höga krav på sin livsmiljö och dessa arter ger därför en tydlig indikation på höga naturvärden i staden. Där rovfåglar, ugglor och hackspettar finns trivs ofta många andra viktiga arter. Hackspettar skapar dessutom boplatser för andra fåglar och djur som har sina bon i ihåliga träd. Kattuggla och duvhök utför också en så kallad ekosystemtjänst – naturens tjänst för människor – då de äter stora mängder råttor, duvor och andra djur som det kan bli för många av i stadsmiljön.

Solnas naturreservat viktiga

De bästa förutsättningarna för häckning för rovfåglar, ugglor och hackspettar i Solna finns i de mest sammanhängande naturområdena, i Kungliga nationalstadsparken, Igelbäckens naturreservat, Råstasjöns naturreservat och Huvudsta-Ulvsundasjön. Grova träd och gammal skog är en förutsättning för de flesta av de inventerade arterna. Kattugglan häckar i ihåliga lövträd och duvhöken bygger gärna bo stadiga tallar. Spillkråkan behöver stora skogsområden, medan gröngöling kan häcka närmare bebyggelsen. Revir av mindre hackspett hittades bara vid Råstasjön medan större hackspett hittades i nästan hela Solna.

Om fågelinventeringen

Inventeringen av rovfåglar, ugglor och hackspettar i Solna genomfördes under häckningssäsongen 2018 av Naturföretaget AB, på uppdrag av Solna stad. Läs mer om fågelinventeringen på www.solna.se/biologiskmangfald

Dela: