Grodinventering visar på hög biologisk mångfald i Solna

Så många som fyra av Stockholms läns fem groddjur återfinns i Solna visar en ny inventering av stadens groddjur, som genomförts på ett tjugotal platser. Förekomst av många groddjur är ett tecken på välmående natur med biologisk mångfald.

En inventering av stadens groddjur visar att så många som fyra av de fem arter av groddjur som finns i Stockholms län förekommer i Solna. De vanligaste arterna är vanlig padda och mindre vattensalamander, följt av vanlig groda och större vattensalamander. I Solna återfinns groddjur på ett tjugotal platser i staden – bland annat vid våtmarken i Tivoli, i dammarna vid Överjärva gård och i alkärret intill Järvastaden.

- Den rika förekomsten av grodor, paddor och vattensalamandrar i Solna är ett tecken på en varierad och sammanhängande natur. Inventeringen är ett viktigt underlag för stadens fysiska planering och för att ta fram åtgärder för biologisk mångfald, säger Veronica Gelland Boström, kommunekolog, Solna stad.

En variationsrik natur

Inventering av groddjur ingår i Solna stads miljöövervakning av den biologiska mångfalden. Där groddjur trivs kan man räkna med att många andra arter också finns. Alla groddjur mår bäst av sammanhängande naturområden med närhet till småvatten för att föröka sig, skogsområden där de kan övervintra och öppna gräsmarker för att jaga föda – en variationsrik natur med andra ord.

Insatser för stadens groddjur

Groddjuren har under lång tid minskat i Sverige, bland annat för att många av groddjurens livsmiljöer försämrats och försvunnit. Staden genomför därför insatser för att förbättra groddjurens förutsättningar. Under 2010 anlade Solna stad, med stöd av statligt naturvårdsbidrag, en våtmarksdamm i blötängen i Igelbäckens naturreservat – som idag är den bästa lekplatsen i hela Solna för stadens paddor. Just nu pågår även ett projekt med restaurering av våtmarken i Tivoli.

Dela: