Friställning av ekar och tallar i Råstasjöns naturreservat

I Råstasjöns naturreservat finns stora, gamla tallar och ekar som har betydande naturvärden. Både tallar och ekar är ljusälskande träd som på sikt dör om de tillåts bli alltför skuggade, något som håller på att ske norr om Råstasjön. Enligt stadens skötselplan för Råstasjöns naturreservat påbörjas därför arbete med att friställa träden.

I Råstasjöns naturreservat finns ett flertal stora gamla tallar och ekar som har betydande naturvärden. Både tallar och ekar är ljusälskande träd som på sikt dör om de tillåts bli alltför skuggade, något som håller på att ske norr om Råstasjön. I stadens skötselplan för Råstasjöns naturreservat (PDF-dokument, 4,9 MB) anges därför att dessa träd ska friställas som en åtgärd för det nya naturreservatet. De skötselområden som berörs är 1, 3, 4 och 5 (zon 1 och 3).

Karta Råstasjön

Råstasjön

Åtgärder som kommer att genomföras i anslutning till dessa träd är beskärning, fällning, slyröjning och kapning till så kallad högstubbe. Om värdefulla ekar och tallar växer tätt inpå varandra prioriteras det träd som sammantaget bedöms tillföra reservatet störst värden. Arbetet kommer att genomföras från november i år till i slutet av januari 2020. Eftersom det är lättare att avgöra vilka åtgärder som behövs under vegetationssäsongen har denna bedömning redan gjorts. Träd som ska fällas eller kapas till högstubbe är märkta med orange sprayfärg. Då död ved bidrar med stora biologiska värden till reservatet kommer mycket av det avverkade materialet att lämnas kvar på plats som ekodepåer.

Dela: