Digital promenad bland Solnas tallar i ny unik 3D-modell

Tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i stadsmiljön och nu har fyratusen solbelysta tallar i Solna kartlagts och presenteras i en unik 3D-modell. Projektet är en del i arbetet med hållbar stadsutveckling och kommer att utvecklas med fler av Solnas trädarter framöver.

En unik 3D-modell ska göra det möjligt att ta en digital promenad bland stadens träd och få en överblick över den biologiska mångfalden i både natur- och stadsmiljö. Till att börja med har stadens tallar kartlagts genom laserscanning och infraröda ortofoton. En fältinventering av sällsynta skalbaggar som lever i gamla solbelysta tallar har också gjorts.

Fyratusen solbelysta tallar

I Solna finns omkring femtontusen tallar och i den inventering av stadens tallar som inleddes 2017 hittades nästan 4 000 solbelysta tallar. Särskilt många av dem finns i Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat, men karakteristiskt för Solna är ett stort antal värdefulla tallar mitt i stadsbebyggelsen.

Stor betydelse för biologisk mångfald

Solnas tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i staden. Många tallar är grovstammiga och gamla, ofta uppåt 150 år. Tidigare har över 200 år gamla tallar hittats i Solna. Gamla tallar är en viktig livsmiljö för olika slags arter av bland annat svampar, lavar och insekter – och de stadigare exemplaren behövs också för rovfåglarnas bon. Skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge lever i gamla, solbelysta tallar och är tillsammans med svampen tallticka så kallade "signalarter" – de signalerar om höga naturvärden. Förekomst av signalarterna presenteras även i 3D-modellen, som ett resultat av den fältinventering som genomförts.

En mer sammanhållen stad för små djur

Gott om tallar i stadsmiljön gör det möjligt för djur att förflytta sig mellan olika större områden och bidrar till en mer sammanhållen stad även för stadens fauna. Till exempel knyter tallarna i Hagalund ihop tallarna i Råsunda och Huvudsta och Stockholms norra begravningsplats. Olika tallområden i Bergshamra kopplas samman genom en liten talldunge vid Gamla vägen.

Fortsatt utveckling – ekar och lindar härnäst

3D-modellen har tagits fram av Calluna AB i samverkan med Geografiska Informationsbyrån, som nu kommer att fortsätta utveckla modellen med innovationspengar från Naturvårdsverket, i samarbete med Solna stad och Uppsala kommun, genom projektet "Webbapplikation för samarbete och synliggörande av trädens värden för hållbar stadsutveckling och förvaltning av stadens gröna infrastruktur". Det betyder bland annat att tallarna i Solnas 3D-modell kommer att få sällskap av andra värdefulla trädarter som ekar och lindar framöver.

Dela: