Uppföljning av Solnas miljöarbete

För att se i vilken riktning miljöarbetet i staden går är det viktigt att miljöarbetet följs upp. I Solna stad följs stadens miljöarbete upp varje år både via beskrivningar av de miljöförbättrande aktiviteter som staden genomför och genom gröna nyckeltal.

Miljöuppföljning i Solna stads årsrapporter

Det övergripande miljöarbetet följs upp inom stadens ordinarie styr- och uppföljningssystem. I Solnas årsrapporter redovisar staden hur väl staden har uppnått de mål och uppdrag som stadens folkvalda politiker beslutat om. I ett särskilt kapitel i årsrapporterna läggs fokus på miljöarbetet och hur staden arbetat det senaste året för att nå sina miljöambitioner, både i staden som helhet och i stadens nämnder. I årsrapporterna går det exempelvis att läsa vilka miljöförbättrande aktiviteter som genomförts för varje år.

Läs senaste årsrapporterna här.

Gröna nyckeltal

Inom kommunnätverket Sveriges Ekokommuner (SEKOM), där Solna är medlem sedan 2016, följs varje år utvecklingen mot ett hållbart samhälle inom ekokommunerna upp genom tolv stycken så kallade gröna nyckeltal. De gröna nyckeltalen ger Solna stad en möjlighet att se i vilken riktning stadens miljöarbete går och hur staden ligger till jämfört med de andra ekokommunerna runt om i landet. Nyckeltalen omfattar bland annat hur mycket sopor Solnaborna slänger, hur många som resor som görs med kollektivtrafiken i Solna varje år och hur mycket ekologisk mat Solna stad köper in. Här hittar du alla nyckeltal.

Även i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns flera nyckeltal som visar hur Solnas miljö mår och i vilken riktning stadens miljöarbete går. Här går det att exempelvis hitta statistik över energianvändningen i Solna, se hur nöjda Solnaborna är med stadens gång- och cykelvägar och hur mycket växthusgasutsläpp solnaborna bidrar med per år. Dessa och fler nyckeltal hittar du här.

Dela: