Miljönätverk

Solnas miljö både påverkas av och har påverkan på det som finns utanför kommungränsen. Att medverka i olika forum där miljöfrågor diskuteras och samverka med andra aktörer ger möjlighet hantera kommunöverskridande miljöproblem, inspireras av goda exempel och lära av andras erfarenheter. Därför är politiker och tjänstemän från Solna med i flera miljönätverk.

Sveriges ekokommuner

Solna är sedan 2016 medlemskommun i nätverket Sveriges Ekokommuner. Nätverket är Sveriges äldsta samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner med fokus på en långsiktig hållbar utveckling. Sveriges ekokommuner är ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Medlemskapet stärker Solna stads miljöarbete och bidrar till att uppfylla stadens miljömål och vision om en hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö.

Sveriges ekokommuner sammanställer även gemensamma gröna nyckeltal för sina medlemmar vilket är en hjälp i Solnas arbete att följa upp sitt miljöarbete. Genom att många kommuner använder samma nyckeltal blir det också lättare att jämföra sig med andra.

Läs mer om Sveriges Ekokommuner och de gröna nyckeltalen här.

ResSmart

Nätverket ResSmart är en regional plattform för hållbart resande i Stockholms län. Genom nätverket samarbetar Solna med 21 andra kommuner för att tillsammans minska klimatpåverkan från transporter och resor. Förutom att vara en plattform där kommunerna delar med sig av kunskap och erfarenheter kring hållbart resande så genomför kommunerna i ResSmart även gemensamma samarbetsprojekt, exempelvis för att främja cykling i region.

Håll Sverige Rent

Solna är sedan 2016 medlem i kommunnätverket inom stiftelsen Håll Sverige Rent, ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Genom nätverket får Solna stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och möjlighet att samverka med andra kommuner och aktörer i frågor kring nedskräpning. Målet är att påverka attityden till nedskräpning hos solnaborna för att tillsammans kan bidra till en renare, snyggare och tryggare stad.

Läs mer om Håll Sverige Rents kommunnätverk här.

Grundvattenrådet Norra Stockholmsåsen

Tillsammans med kommunförbundet Norrvatten och kommunerna Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna bildade Solna 2016 ett grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen. Norra Stockholmsåsen är idag norra Storstockholms största reservvattenkälla och därför viktig för regionens långsiktiga dricksvattenförsörjning. Grundvattenrådet arbetar för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa och är ett sätt att skydda grundvattnet idag och för framtiden.

Läs mer om Norra Stockholmsåsen och dess grundvattenråd här.

Dela: