God livsmiljö

Livsmiljön i Solna är viktig för medborgarnas hälsa och välbefinnande och för stadens attraktionskraft. Stadens mål är att solnaborna ska ha nära till parker och grönområden. De är både viktiga för miljön och som mötesplatser och målpunkter för rekreation och idrott. Ett fokusområde i Solnas miljöarbete är att skapa en god livsmiljö i staden.

Parker och andra gröna ytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön, det är en viktig aspekt i planeringen av ny bebyggelse i Solna. De bidrar bland annat med bättre lokalklimat, renare luft och hjälper till att ta hand om dagvattnet. Parker och grönområden är också platser där människor möts, motionerar och leker. Skötsel och underhåll av parker och planteringar är därför en prioritering från stadens håll.

Bullerdämpning

Buller är en stor utmaning i en storstadsmiljö. För de befintliga bostäderna finns det möjligheter att, via staden, söka bidrag för att genomföra bullerdämpande fönsteråtgärder. Fönsteråtgärderna kan samtidigt bidra till energieffektivisering. Solna stad verkar för att bullerdämpning utförs i utsatta lägen. Det handlar bland annat om skärmar men även om åtgärder som riktar sig mot trafiken, till exempel hastighetsbegränsningar och tunnelförläggning av vägar.

God kvalitet på luft och vatten

Även luft- och vattenkvaliteten är en utmaning i en storstadsmiljö. Bland annat ska staden verka för en markanvändning och ett transportsystem som minskar bilberoendet. Staden samverkar med Trafikverket och andra berörda kommuner i Stockholms län för att identifiera lämpliga åtgärder för att minska överskridanden på trafikleder. Två sätt att bidra till att sänka partikelhalterna är att sänka hastigheterna och förbättra renhållningen.

Solna stad ställer krav på att rening av dagvatten från miljöfarliga verksamheter, som drivmedelsstationer och ytbehandlare, ska ske innan det lämnar verksamhetsområdet. En stor del av föroreningarna i dagvattnet kommer från vägtrafiken, därför behöver åtgärder i första hand inriktas på att minimera föroreningar från trafiken. Solna stad vill se att staten tar ett större ansvar för att minska den miljöpåverkan som det statliga vägnätet medför.

Giftminimering för god inomhusmiljö

Självklart är även inomhusmiljön viktig och Solna ansvarar för att den är god i de egna fastigheterna. Fastigheterna som staden äger ska ha bra luftkvalitet med godkända ventilationskontroller och goda ljudförhållanden. Användning av farliga ämnen ska undvikas i stadens verksamheter och kemikalier ska hanteras på ett sätt som minimerar riskerna. Särskilt viktigt är det i verksamheter för barn och unga. Ett projekt pågår i staden för att minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i förskolan och skolan.

Vid de upphandlingar som staden gör av varor och tjänster ställs relevanta och uppföljningsbara krav som bidrar till att verksamheterna uppfyller sina miljömål.

Dela: