Effektiv resursanvändning

Tillgången till energi för uppvärmning, transporter, belysning och produktion av varor och tjänster är en viktig del av stadens infrastruktur. Samtidigt påverkar energianvändningen miljön. Resursanvändningen behöver minska och systemen för transporter, uppvärmning, vatten och avfall behöver effektiviseras. Solnas täta bebyggelse skapar dock goda förutsättningar för resurseffektiva lösningar i dessa avseenden. Ett fokusområde i Solnas miljöarbete är att skapa en effektiv resursanvändning i staden.

en tjej och en kille som cyklar

Ett effektivt transportsystem

Med utgångspunkten att trafiken är Solnas största miljöutmaning är det absolut viktigaste att fortsätta utbyggnaden av kollektivtrafiken, för att minska behovet av biltransporter. Solna har i grunden en god tillgänglighet till kollektivtrafik med tillgång till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och ett stort antal busslinjer samt ett omfattande cykelvägnät. Den goda tillgängligheten förstärks med utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden.

Staden arbetar aktivt tillsammans med Stockholms läns landsting och andra berörda aktörer för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, som exempelvis förlängning av tunnelbanan.

I ett effektivt transportsystem ingår även gång- och cykelvägnätet som viktiga trafikslag. Målet för planeringen är att det ska vara möjligt att nå hela staden genom att gå eller cykla. Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa tillgången till bra gång- och cykelstråk, inte minst till kollektivtrafiknoder. I anslutning till dessa är det även viktigt att hitta lösningar för cykelparkeringar.

Effektiv energianvändning

Det totala värmebehovet per person i Solna bedöms inte öka nämnvärt under den kommande tioårsperioden. Den stora utbyggnaden i staden uppvägs av energieffektiviseringar i det befintliga fastighetsbeståndet och av en hög energieffektivitet i tillkommande bestånd.

I samband med investeringar och underhåll ska staden alltid undersöka möjligheterna att genomföra åtgärder som innebär en energieffektivisering. Det kan handla om utbyte av armaturer och förbättring av ventilation och isolering, liksom att byta ut trafiksignallampor, gatubelysning och annan utomhusbelysning till energisparande alternativ.

För att uppmuntra externa aktörer att minska sin energianvändning erbjuder Solna stad gratis klimat- och energirådgivning för privatpersoner, organisationer och företag.

Förutom energieffektivisering arbetar staden för att öka användningen av förnyelsebar energi. Solna stad äger två tredjedelar av företaget Norrenergi, som levererar fjärrvärme- och fjärrkyla till invånarna i Solna och Sundbyberg. Norrenergi använder 99 procent förnyelsebara bränslen och är certifierat som "bra miljöval" av Naturskyddsföreningen, vilket innebär att de uppfyller högt ställda miljökrav.

Även de tekniska systemen för vatten och avfall kan effektiviseras. Staden fortsätter arbeta för att minska vattenanvändningen och att minimera mängden avfall, genom återanvändning och återvinning.

Dela: