Solna stads miljöarbete

Solna växer så det knakar. Sedan år 2000 har stadens befolkning växt med 25 procent och den utvecklingen förväntas fortsätta. Med fler invånare ökar behovet av resurseffektiva lösningar. Utmaningen ligger i att möta befolkningstillväxten samtidigt som miljövärden säkras, så att Solna kan växa ihop och utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Bild på trädkronor

Staden erbjuder goda förutsättningar för en hållbar utveckling, med en tät bebyggelsestruktur med närhet till bostäder, arbetsplatser och service. Det finns även god tillgång till natur och vatten. Närmare hälften av stadens yta utgörs av natur, park och andra gröna miljöer och 11 procent av stadens yta består av vattenområden.

Staden har ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Över 90 procent av fastigheterna är anslutna till fjärrvärme, som till 99 procent produceras med förnyelsebara bränslen. Även avfallshanteringen är väl utbyggd och miljöanpassad. I staden har mängden hushållsavfall minskat under de senaste åren, samtidigt som den insamlade mängden matavfall från hushåll och företag har ökat.

Näringslivet i Solna domineras av företag i tjänstesektorn, som har en mindre miljöpåverkan än företag inom industrin. Många företag i staden är också miljöcertifierade eller miljödiplomerade.

Solna har ett resurseffektivt transportsystem. Det finns en god tillgänglighet till kollektivtrafik med tillgång till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och ett stort antal busslinjer samt ett omfattande cykelvägnät. Trots det är trafiken en stor utmaning. Staden genomkorsas av flera stora europavägar och järnvägssystem. Det ger tillsammans med det lokala vägnätet en hög tillgänglighet, men ger också upphov till buller, förorening av luft och vatten samt skapar barriärer mellan olika stadsdelar.

Så jobbar Solna stad: Övergripande mål och strategier

Utgångspunkten för Solna stads miljöarbete finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Målsättningen är att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Utifrån de övergripande målen har stadens politiker antagit en miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi som pekar ut den långsiktiga inriktningen för stadens miljöarbete.

Miljöpolicyn och miljöstrategin fokusera på följande områden:

Miljöpolicyn och miljöstratgin omfattar Solna som geografiskt område och staden som organisation där varje nämnd och bolag har eget ansvar för att arbeta i enlighet med stadens inriktningar. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och uppföljning av miljöpolicyn och miljöstrategin genom stadsledningsförvaltningen.

Du hittar hela miljöstrategin samt miljöpolicy under Relaterade dokument till höger.

Dela: