Tobaksrökning

I vårt samhälle bidrar rökning till en mängd olika hälsorelaterade problem, främst för rökarna själva. Men också icke-rökare upplever problem med rökiga miljöer. Tobaksrökning är den största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och flera andra cancerformer. Rökare löper också ökad risk att drabbas av astma, men framför allt av luftrörskatarr och lungemfysem.

Rökfria miljöer

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen syftar också till att fördröja eller hindra barns och ungdomars rökning. Enligt lagen är rökning förbjuden i alla serveringslokaler, på arbetsplatser, färdmedel och i lokaler dit allmänheten har tillträde. Det är dock tillåtet att anordna rökrum enligt särskilda villkor.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar även att rökförbud respekteras på exempelvis skolgårdar.

Störs du av någon annans rökning?

Tobaksrök kan ibland tränga in i bostaden genom ventilationen eller otätheter. Om du störs av detta ska du i första hand kontakta den som orsakar störningen, din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. De bör sedan få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning. Blir det ingen lösning på problemet kan du ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen.

Dela: