Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon i större eller mindre mängd. Från 1930-talet fram till 1975 tillverkades byggnadsmaterialet blåbetong (blå lättbetong) för att användas i flerfamiljshus och småhus. Blåbetong gjordes av stenen alunskiffer och avger mer radon än andra byggnadsmaterial.

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen sönderfaller bildas s.k. radondöttrar. Radon och radondöttrar följer med luften ner i luftrör och lungor när vi andas. Det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer. Studier visar att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket motsvarar ungefär 15 procent av alla lungcancerfall. Risken ökar markant i kombination med tobaksrökning.

Referensnivå

Enligt Strålskyddsförordningen ska årsmedelvärdet för radon i inomhusluft inte överstiga 200 Becquerel per kubikmeter luft (200 Bq/m3). Referensnivån gäller för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler. Becquerel är den enhet som är vanligast att använda sig av och anger aktivitet motsvarande ett radioaktivt sönderfall per sekund.

Radonmätningar

Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluft är att använda sig av så kallade spårfilmsdosor. Dosorna beställs direkt från ett mätlaboratorium och placeras ut enligt medföljande anvisningar.

Radonmätningar ska utföras under eldningssäsongen, dvs. mellan den 1 oktober och den 30 april och dosorna ska vara utplacerade i minst två månader. Ju längre tid, desto noggrannare blir mätningen. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.

Mer om hur mätning av radon i inomhusluft ska gå till kan man läsa i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Fastighetsägarens egenkontroll

Som en del av sin egenkontroll är fastighetsägaren, enligt miljöbalken, skyldig att fortlöpande identifiera och undanröja sådant som kan innebära en risk för människors hälsa. Att kontrollera radonhalten i de fastigheter man äger ingår således i fastighetsägarens egenkontroll.

Skolor och förskolor

För skolor och förskolor bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser följas. Mätning ska då göras i varje separat byggnad och på samtliga våningsplan. I bottenvåning med markkontakt eller plan under jord bör mätning göras i minst vart femte utrymme där personer vistas.

Ackrediterade laboratorier för spårfilmsmätningar

Mätningarna sker med spårfilm och ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Dessa laboratorier finns listade på Swedacs hemsida www.swedac.se

Dessa är för närvarande de ackrediterade laboratorierna:

Dela: