Lukt

Störande lukter som tränger in i bostaden kan vara tobaksrök, matos, avloppslukt, vedeldningsrök, soplukt eller avgaslukt. Lukterna kan komma från andra lägenheter, trapphus eller en verksamhet, i eller utanför huset.

Om du bor i ett flerfamiljshus och anser att du ofta eller under längre tid störts av lukter från till exempel andra lägenheter eller trapphus ska du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för att få hjälp. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för luktstörningar som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Om lukterna orsakas av en verksamhet, till exempel en restaurang bör du i första hand kontakta verksamheten och påtala problemen.

Får man inte hjälp från hyresvärden eller verksamhetsutövaren kan man vända sig till miljö- och byggnadsförvaltningen som kan uppmana den ansvarige att utreda problemet. Lämna uppgifter skriftligen på blanketten "Anmälan om olägenhet" som finns i högerspalten. Om problemen bedöms utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa ställer miljö- och hälsoskyddsnämnden krav på att fastighetsägaren, verksamhetsutövaren eller bostadsrättsföreningen vidtar åtgärder.

Klagomål på röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd hanterar inte miljö- och byggnadsförvaltningen. Du får i sådana fall vända dig till fastighetsägaren.

Vanliga orsaker till luktproblem

Stängda friskluftsventiler - om alla fönster och ventiler där frisk luft normalt kan komma in är stängda skapas ett undertryck i lägenheten jämfört med övriga huset. Detta kan innebära att det blir bakdrag i ventiler där luften normalt ska sugas ut. Luft från andra lägenheter kan då sugas in i den egna lägenheten via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.

Otäta ventilationskanaler - vanligt framför allt i äldre hus där ventilationskanalerna är murade. I hus byggda efter 1950-talet användes ventilationskanaler av plåt som är tätare.

Installation av köksfläkt - en köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan orsaka bakdrag i kanalen. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.

Otätheter i huset - i många äldre hus finns otätheter mellan lägenheter. Sprickor och hål i väggar och golv/tak gör att rörgenomföringar, gamla spikhål med mera blir kanaler där luft och därmed lukter kan passera.

Trapphus - lukt i trapphus är vanligt. Det beror ofta på att man i någon lägenhet öppnat ett fönster vid matlagning och fått ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren. Även lukter från exempelvis sopnedkast eller garage kan komma in via trapphuset.

Lukt utifrån - lukter kan komma in i bostaden genom öppna fönster eller via friskluftsventiler placerade vid fönstret. Eventuella luftföroreningar i utomhusluften kan också komma in i bostaden och påverka luftkvaliteten inomhus. Luftintag bör inte vara placerade där det råder hög trafikbelastning eller nära andra utsläppskällor.

Lukt inifrån - fukt- och mögelskador, ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn kan orsaka dålig lukt.

Dela: