Elektromagnetiska fält

Vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under myndighetens referensvärden finns inga säkerställda hälsorisker. Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat konstaterat. På lång sikt kan man trots allt inte utesluta hälsoeffekter från den egna mobiltelefonen och magnetfält från kraftledningar. Därför har svenska myndigheter istället valt att rekommendera en viss försiktighet.

Myndigheternas försiktighetsprincip

Svenska myndigheter har gemensamt formulerat en försiktighetsprincip som gäller för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Det är främst inom områdena exponering för magnetfält från kraftledningar och mobiltelefoni som man rekommenderar att försiktighetsprincipen tillämpas.

Magnetfält från kraftledningar

Rekommendationerna om magnetfält från kraftledningar gäller i första hand vid samhällsplanering och nybyggande. Om det kan göras till rimliga kostnader bör följande beaktas:

  • Sträva efter att utforma eller förlägga nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfälten begränsas.
  • Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära befintliga elanläggningar som ger förhöjda magnetfält, om det finns alternativa placeringar.
  • Sträva efter att begränsa fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i befintliga hem, skolor och på arbetsplatser.

Användning av mobiltelefon

Myndigheterna avråder inte från att använda mobiltelefon, men för att undvika onödig exponering kan du:

  • använda handsfree
  • hålla ut mobilen från kroppen när du pratar
  • ha god täckning vid samtal

Eftersom barn och ungdomar kommer att använda mobilen under längre tid än dagens vuxna är råden särskilt viktiga för dem.

Exponeringen är låg när man inte pratar i mobiltelefonen. Om man till exempel har telefonen som väckarklocka nära sängen sänder den bara ut en kort signal ungefär en gång var fjärde timme för att hålla kontakt med basstationen.

För mer information, se www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Dela: