Medfinansiering av åtgärder för bullerbegränsning

Ansökan om bullerbidrag 2019
Ansökan ska vara Solna stad tillhanda senast 15 augusti 2018.
Beslut om medfinansiering sker under kvartal 1-2019.

Ansökan sker enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m m, och Solna stad har möjligheten att ansöka om medfinansiering av åtgärder som begränsar bullereffekter som ett resultat främst av det kommunala vägnätet.

Trafikbuller

Solna stad ansöker om medfinansiering för de bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som anmält till staden att man upplever problem med buller orsakat främst av trafikstörningar och att man planerar att genomföra sådana bullerreducerande åtgärder på sin fastighet under nästkommande år. Förutsättningen att kunna ansöka om bidrag i år är att åtgärden börjar genomföras under 2019 och slutförs senast 2 år efter godkänt beslut. Högst 50% av kostnaden för åtgärden kan komma att få beviljad medfinansiering.

Du kan - om fastigheten uppfyller kriterierna - söka bidrag till fönsteråtgärder och ljuddämpande uteluftdon.

Syftet med bidraget är att sänka ljudnivåerna inomhus för de värst drabbade fastigheterna. Bidragsberättigade åtgärder är därför endast sådana som uppfyller detta ändamål. Följande kriterier skall uppfyllas för att en fastighetsägare skall vara berättigad till bidrag för åtgärder mot buller.

Solna stad kan inte garantera att ansökan kommer att beviljas, och olika år är det olika tryck på de olika bidragsområdena.

Kriterier för berättigande av bidrag

 1. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus från trafik på kommunens gator och vägar skall uppgå till mer än 60 dBA, frifältsvärde invid fasad (utan reflex från egen fasad). Dessa bullernivåer kan bekräftas antingen genom att en egen separat bullerutredning genomförs, eller genom att bifoga Solna stads bullerkarta från 2008.
 2. Att ansökan är Solna stad tillhanda senast 2018-08-15.
 3. Bidrag kan endast sökas för bostadsfastighet.
 4. Bidrag från stat eller kommun för den aktuella bullerskyddande åtgärden får inte ha erhållits tidigare för fastigheten.
 5. Hus byggda efter 1990 är normalt inte bidragsberättigade, då planeringsmål för bullerreduktion tillämpades redan vid uppförandet. Detta gäller även för bygglovspliktig ombyggnad efter 1990.
 6. Bidraget måste sökas och beviljas innan åtgärderna utförs. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.
 7. Avtal skall tecknas mellan kommun och fastighetsägare innan arbetet med bullerskyddsåtgärderna påbörjas.
 8. Planerade åtgärder och konstruktioner måste redovisas och godkännas av kommunen.
 9. Åtgärderna skall vara vidtagna och färdigställda inom 2 år efter beslut om bidrag.
 10. Bidrag utbetalas mot kvitto på utförd åtgärd.

Så här går det till att söka bullerbidrag

 1. Fastighetsägare har tillgång till information om bidraget här på kommunens webbplats.
 2. De kriterier som fastigheten måste uppfylla för att du ska kunna söka bidrag står beskrivna ovan.
 3. Om du anser att du är berättigad att söka bidrag skickar in en anmälan genom att fylla i ansökningsblanketten.
 4. Kommunen kontrollerar om fastigheten uppfyller de bidragsberättigande kriterierna och lämnar skriftligt besked till dig som fastighetsägare.
 5. Kommunen bedömer om de tänkta åtgärderna är ändamålsenliga och förenliga med uppställda kriterier.
 6. Kommunen och fastighetsägaren ingår ett avtal om de åtgärder som ska utföras på fastigheten.
 7. Åtgärderna utförs i fastighetsägarens regi och denna inkommer med kvitton och dokumentation av utfört arbet på bidragsberättigande utlägg.
 8. Utbetalning av bidrag sker efter genomgång av inlämnad ansökan om utbetalning av bidrag.

Exempel på åtgärder

 1. Komplettering av befintliga fönster med tillsatsruta eller byte av fönster
 2. Installation eller byte av uteluftsdon
Dela: