Höga ljudnivåer i offentliga lokaler

Ljudnivåerna på exempelvis festivaler och andra konserter kan vara mycket höga och överskrider ibland gällande riktvärden. Folkhälsomyndighetens riktvärden för höga ljudnivåer finns till för att skydda människor mot hörselskador. Höga ljudnivåer kan även orsaka öronsusningar (tinnitus) såväl som ökad ljudkänslighet. Det finns riktvärden dels för maximal ljudnivå, som motsvarar den högsta uppmätta ljudnivån, dels för ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå under en viss tid.

Barn har kortare hörselgång och inte alltid samma skyddsinstinkter som vuxna. De anses därför ha större känslighet för höga ljud än vuxna. Därför är riktvärdena lägre för arrangemang dit barn har tillträde, se nedan. Om arrangören vill att barn under 13 år ska kunna besöka ett arrangemang måste denne anpassa ljudnivån efter det.

Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15) om höga ljudnivåer:

Maximalt ljud

LAFmax

115 dB

Ekvivalent ljud

LAeqT

100 dB

Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde:

Maximalt ljud

LAFmax

110 dB

Ekvivalent ljud

LAeqT

97 dB3

Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller liknande. Där bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.

Vart ska man vända sig om man tycker att ljudnivåerna är för höga?

Om du varit på en konsert, i en träningslokal eller liknande där du tycker att ljudnivån är för hög – säg till direkt. Den som bedriver verksamheten har ansvar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar besökarens hörsel genom att exempelvis ha rutiner för bullermätningar och annan typ av egenkontroll. Får du inte gehör kan du ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen.

Dela: