Byggbuller

Vid all byggnation uppstår buller i olika former. Bullret kan komma från själva byggnadsarbetena, från transporter inom byggplatsen eller från till exempel en fläkt på byggområdet. För att byggen inte ska störa dem som bor i närheten onödigt mycket finns det riktlinjer för hur mycket det får låta från en byggarbetsplats. Dessa riktlinjer kan ibland behöva anpassas till byggplatsens eller projektets unika förutsättningar. Det viktiga är att byggnadsarbetena inte stör de närboende onödigt mycket.

Kunskapsunderlag och riktvärden

Innan byggprojektet startar bör verksamhetsutövaren göra bullermätningar eller bullerberäkningar och en kartläggning av hur mycket verksamheten riskerar att störa omgivningen. Byggnadsarbetena bör alltid göras på de tider på dygnet då de stör minst. Det är därför olämpligt att bygga på kvällar och helger i områden där det bor människor. Under själva byggtiden ska riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) följas. Dem kan du se i tabellen nedan.

Bostäder, inomhus (dB, LAeq)

Vardag

Helg

Samtliga dagar

07-19 19-22 07-19 19-22 22-07
45 35 35 30 30 45 (LAFmax)

Utomhus, vid bostadsfasad (dB, LAeq)

Vardag

Helg

Samtliga dagar

07-19 19-22 07-19 19-22 22-07
60 50 50 45 45 70 (LAFmax)

För verksamhet som pågår under en kortare period, upp till två månader, kan 5 dBA högre värden än de som finns angivna i tabellen tillåtas. För kortvariga händelser som inte pågår mer är 5 minuter per timme kan 10 dBA högre nivåer tillåtas. Detta gäller dock inte kvälls- och nattetid.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Om Naturvårdsverkets riktlinjer riskerar att överskridas på byggplatsen bör verksamhetsutövaren alltid fundera på om det behövs några skyddsåtgärder. Det kan till exempel vara att byta ut de mest bullrande arbetsmaskinerna, att arbeta på ett annat sätt eller att sätta upp ljuddämpande skärmar. Verksamhetsutövaren bör alltid informera de som bor i närheten om arbetet förväntas ge högre ljudnivåer än vad som anges i tabellen ovan.

Tillstånd för arbete nattetid

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att bullrande arbete i så stor utsträckning som det är möjligt ska göras på dagen. Om det inte är möjligt och bullrande arbete måste utföras mellan klockan 22-07 ska tillstånd sökas hos polisen enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Om bullrande arbete utförs på natten är det också viktigt att informera de som bor i närheten som kan tänkas bli störda av bullret. Det är bra att informera om vilka tider samt hur länge arbetet kommer att pågå.

Transporter

Transporter inom byggplatsen räknas som byggbuller och bedöms enligt riktvärdena ovan. Transporter till och från byggplatsen bedöms däremot som trafikbuller. Vad som gäller för detta kan du läsa på sidan om trafikbuller.

Dela: