Buller i och i anslutning till bostaden

Bullerstörningar kan upplevas såväl inomhus i bostaden som utomhus i anslutning till bostaden. Om du upplever störning från buller i eller utanför din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare/bostadsrättsförening alternativt den verksamhetsutövare som ger upphov till bullerstörningen. Upplever du att du inte får gehör kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad.

Buller inomhus

Inomhus kan det bullra från exempelvis ventilationssystem, tvättstugor eller från verksamheter i fastigheten. Folkhälsomyndigheten har i allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus gett rekommendationer om vilka ljudnivåer som inte bör överskridas i en bostad. Riktvärdena är tänkta att användas för sovrum och vardagsrum. Enligt dessa bör 30 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskridas. Detta värde gäller för ständiga störningar, det finns även ett riktvärde för maximala ljudnivåer som är 45 dBA. Om ljudet har inslag av hörbara tonkomponenter skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA.

Musik innehåller ofta lågfrekventa basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt över långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många. Även riktvärdet för buller från musik är därför lägre än för övrigt buller, 25 dBA i ekvivalent nivå.

Grannar som stör

Ibland är det grannarna som stör genom att till exempel spela hög musik. I så fall är det viktigt att du först och främst tar kontakt med den som stör så att den har en möjlighet att ändra sig. Om det inte hjälper kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kontaktas. Denna bör därefter utreda om klagomålet är befogat och i så fall uppmana den som stör att upphöra med det störande beteendet. Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och i ordningslagen. Att handlägga denna typ av störningar är resurskrävande och miljö- och byggnadsförvaltningen utreder därför sällan störningar mellan grannar.

Buller utomhus

Om du upplever att du är störd av buller på din uteplats, balkong eller inne i bostaden när ett fönster är öppet kan det till exempel vara en luftvärmepump eller fläkt på grannfastigheten som stör. Det kan även röra sig om buller från närliggande verksamhet. Naturvårdsverket och Boverket har utarbetat en gemensam vägledning för industribuller och annat verksamhetsbuller, som går att hitta på: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-6.pdf?pid=7411

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör en bedömning i varje enskilt fall med utgångspunkt i riktvärden i tabell 1. Nivåerna i tabellen är i normalfallet vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet eller ej, men det kan tillämpas andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider, om det finnas skäl till detta.

Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde

Leq dag

(06-18)

Leq kväll

(18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18)

Leq natt

(22-06)

50 dBA

45 dBA

40 dBA

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. OBS! Värdena gäller vid fasad. Källa: Naturvårdsverket

För bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats före den 2 januari 2015. För bostäder där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet.

Vidare gäller även följande:

  • Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
  • Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.
  • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivå bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

Ny bostadsbebyggelse

Från och med 2 januari 2015 gäller att om det i planbeskrivningen till detaljplan eller bygglov har angetts beräknade värden för omgivningsbuller enligt 1 kap. 4 § plan- och bygglagen får tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken 26 kap. 9a § inte besluta om förelägganden eller förbud med anledning av buller så länge värdena innehålls. Endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till de boendes hälsa får tillsynsmyndigheten besluta om sådana förelägganden eller förbud. Förelägganden eller förbud som avser omgivningsbuller vid ett komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen (s.k. Attefallshus) får inte beslutas.

Dela: