Buller från trafik

Det är vanligt att trafikbuller upplevs som ett stort miljöproblem i tätorter. Buller från vägtrafik, men även i vissa fall spår-, flyg- och till och med båttrafik, kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. I Solna är väg- och järnvägstrafiken den dominerande källan till buller. Solna genomkorsas av europavägarna E4 och E18 samt av järnvägarna Norra stambanan, Mälarbanan. För dessa ansvarar Trafikverket. SL ansvarar för bussar, tunnelbana och tvärbana medan tekniska förvaltningens teknikavdelning ansvarar för de kommunala vägarna.

Vägtrafik

Om du störs av buller från vägtrafik i din bostad ska du i första hand vända dig till den ansvariga väghållaren. För statliga vägar är Trafikverket väghållare och för kommunala vägar är det tekniska förvaltningen i Solna stad. Du ska även vända dig till fastighetsägaren om du bor i ett flerbostadshus. Det kan vara så att det redan finns en plan för åtgärdande. Om du anser att du inte får gehör, eller att de åtgärder som vidtas inte är tillräckliga, kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad.

Spårbunden trafik

Järnvägsbuller är normalt mer högfrekvent ljud än vägtrafikbuller, vilket dämpas lättare av husfasaden än lågfrekvent buller. Om tågbuller och vibrationer uppstår samtidigt ökar dock störningsupplevelsen kraftigt jämfört med om det inte är några vibrationer.

Vid bullerstörningar från spårbunden trafik i bostaden vänder du dig i första hand till SL eller till Trafikverket beroende på störningskälla. Du ska även vända dig till fastighetsägaren om du bor i ett flerbostadshus. Det kan vara så att det redan finns en plan för åtgärdande. Får du inte gehör, eller att du anser att de åtgärder som vidtas inte är tillräckliga, kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad.

Riktvärden för buller från vägar och järnvägar

Regeringen har i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Vidare angavs i infrastrukturpropositionen 2012/13:25 att riktvärdena fortsatt bör vara vägledande i planeringssammanhang.

Dessa riktvärden bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan minskas till dessa nivåer bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

Från och med 1 juni 2015 gäller en ny förordning med nya riktvärden för trafikbuller, som ska tillämpas i planskedet enligt plan- och bygglagen samt vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Förordningen gäller för detaljplaneärenden som påbörjats från och med den 2 januari 2015. De nya riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus.

Riktvärden för buller från vägtrafik:

Plats

Ljudnivå

Ekvivalent (kontinuerlig) nivå inomhus

30 dBA

Maximalnivå inomhus nattetid

45 dBA

Ekvivalent (kontinuerlig) nivå utomhus vid fasad

55 dBA

Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

70 dBA

Riktvärden för buller från järnvägstrafik:

Plats

Ljudnivå

Ekvivalent (kontinuerlig) nivå inomhus

30 dBA

Maximalnivå inomhus nattetid

45 dBA

Ekvivalent (kontinuerlig) nivå utomhus vid uteplats

55 dBA

Maximalnivå utomhus vid uteplats

70 dBA

Ekvivalent (kontinuerlig) nivå i bostadsområde i övrigt

60 dBA

Trafikverkets åtgärdsprogram

Trafikverket har ett nationellt åtgärdsprogram som de genomför åtgärder utifrån för att få bukt med förhöjda bullernivåer längs med statliga vägar och järnvägar. Åtgärder genomförs både vid befintlig väg och järnväg samt i samband med nybyggnation eller väsentliga ombyggnader av trafikinfrastruktur. Åtgärder prioriteras för de mest utsatta efter vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. För vidare information, kontakta Trafikverket.

Solnas bullerkartläggning

Solna stad gjorde 2008 en heltäckande bullerkartläggning omfattande buller från vägtrafik, spårbunden trafik samt flygtrafik. Vägtrafikbullerberäkningarna delades upp på Solnas vägar inklusive Trafikverkets och grannkommunernas angränsade vägar. Resultatet presenterades i form av bullerkartor som visar vilka ljudnivåer som förekommer i Solna.

I tabellen nedan finns bullerkartor som visar de beräknade ljudnivåerna. I varje fil finns två kartor, en med södra och en med norra Solna. Pdf-filerna är 3 till 5 Mb.

Ekvivalent nivå är genomsnittlig ljudnivå under ett dygn. Maximal ljudnivå är den maximala ljudnivån under en kort tid. Ljudnivåerna anges i enheten dB(A), decibel (A). Till höger finns tillhörande rapport.

Ekvivalent nivå

Maximal nivå

2 m över mark

4 m över mark

2 m över mark

4 m över mark

Kommunala vägar

pdf (PDF-dokument, 5,5 MB)

pdf (PDF-dokument, 4,3 MB)

pdf (PDF-dokument, 5,5 MB) pdf (PDF-dokument, 5,0 MB)

Alla vägar

pdf (PDF-dokument, 4,9 MB) pdf (PDF-dokument, 4,3 MB)

---

---

Järnvägstrafik

pdf (PDF-dokument, 3,8 MB) pdf (PDF-dokument, 3,8 MB) pdf (PDF-dokument, 3,1 MB) pdf (PDF-dokument, 3,1 MB)

Samtliga källor

pdf (PDF-dokument, 4,7 MB)

---

---

Flygbuller 2-4 m

pdf (PDF-dokument, 2,9 MB)

---

---

Klassning av parker

pdf (PDF-dokument, 2,8 MB)

---

---

Dela: